Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksen (HE 319/2022 VP) täydentämisestä

19.1.2023 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/234/2023
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA JA PELASTUSTOIMEA KOSKEVAN UUDISTUKSEN TOIMEENPANOSTA JA SITÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN VOIMAANPANOSTA ANNETUN LAIN 59 §:N MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI MUIKSI LAEIKSI ANNETUN HALLITUKSEN ESITYKSEN (HE 319/2022 VP) TÄYDENTÄMISESTÄ.

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi, että valtio voisi korvata Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueille kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen ylläpidosta aiheutuvia lisäkustannuksia erillisen valtion korvauksen avulla.

Kuluttajaliitto kannattaa esitystä. Kuluttajaliitto haluaa kuitenkin nostaa esiin, että viimeisen vuoden aikana ilmenneet päivystysten kriisiytymiset ovat osoittaneet selkeästi, että potilaiden mahdollisuuksia päästä päivystyspalveluiden piiriin ja saada tarvitsemaansa hoitoa tulisi parantaa pikaisesti kaikkialla Suomessa.