Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

2.12.2022 |

Eduskunnan talousvaliokunnalle
HE 195/2002 vp
TaV@eduskunta.fi

KIRJALLINEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE EU:N MARKKINAVALVONTA-ASETUSTA TÄYDENTÄVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI ERÄILLÄ TUOTESEKTOREILLA

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Esityksellä päivitetään markkinavalvonnasta annettua lakia, kuluttajaturvallisuuslakia, mittauslaitelakia sekä kaasulaitelakia muun muassa siten, että lelujen turvallisuudesta annettu laki lisättäisiin markkinavalvontalakiin ja kuluttajien käyttöön tulevia koneita koskevassa laissa viitattaisiin markkinavalvontalakiin.

Kuluttajaliitto kannattaa lainsäädäntötoimia, joilla yhtenäistetään sääntelyä ja tähdätään markkinavalvonnan parantamiseen. Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia ja voidaan nähdä parantavan kuluttajaturvallisuutta. Kuluttajaliitto yhtyy siihen, että tehokkaalla valvonnalla ja seuraamusjärjestelmällä on mahdollisesti varoittava vaikutus ja näin ollen on toivottavaa, että seuraamusjärjestelmän kehittäminen poistaa jo ennakolta markkinoilta vaatimuksenvastaisia tuotteita.

Kuluttajaliitto kiinnittää huomiota siihen, että viranomaisen riittävät resurssit ovat turvattava, jotta markkinavalvonta voi olla tehokasta ja toimivaa.

Valmistelun aikana on ollut esillä myös mahdollisuus hallinnollisen seuraamusmaksun käyttöönottoon tuotesektoreilla. Hallituksen esityksessä todetaan tältä osin, että uudistus vaatisi laajempaa tarkastelua kuin mitä on mahdollista markkinavalvonta-asetuksen kansallisten muutosten aikataulussa. Tältä osin Kuluttajaliitto esittää, että käyttöönottoa tulisi ryhtyä valmistelemaan mahdollisimman pian. Kuten edellä mainittu, seuraamusjärjestelmän tehokkuus on edellytys toimivalle valvonnalle ja tältä osin näemme, että sääntelyä on syytä jatkokehittää.