Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kilpailulain muuttamiseksi

9.11.2022 |

Eduskunnan talousvaliokunta
TaV@eduskunta.fi
HE 172/2022 vp

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE KILPAILULAIN MUUTTAMISEKSI

Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Kuluttajaliitto kannattaa toimia, joilla parannetaan viranomaisten keinoja puuttua sellaisiin yrityskauppoihin, joilla saattaa olla heikentävä vaikutus kuluttajien asemaan markkinoilla. Nykyiset yrityskaupan ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajat ovat kansainvälisessä vertailussa korkeat Suomen kansantalouden kokoon nähden. Kuluttajaliitto yhtyy esityksen perusteluissa esitettyyn arvioon, jonka mukaan Suomessa toteutetaan vuosittain monilla eri toimialoilla useita ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jääviä järjestelyjä, jotka todennäköisesti johtavat markkinoiden haitalliseen keskittymiseen ja kuluttajahaittaan. Nyt käsillä olevassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia ilmoituskynnykseen siten, että nykyistä useampi yrityskauppa tulisi ilmoitettavaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Kuluttajaliitto kannattaa lähtökohtaisesti esitettyjä muutoksia. Näemme kuitenkin, että esityksessä olisi voitu mennä kuluttajien etujen suojaamiseksi pidemmälle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksessään ja asian valmistelun yhteydessä laajastikin käsitelty kilpailuviranomaisen otto-oikeus olisi tullut ottaa osaksi lakiesitystä. Otto-oikeus olisi täydentänyt yrityskauppasääntelyä kuluttajia suojaavalla tavalla. Otto-oikeus olisi tuonut viranomaisten valvonnan piiriin ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajojen alittaviakin yrityskauppoja erityistapauksissa, joissa tehokas kilpailu saattaa vaarantua ja kuluttajille aiheutua haittaa, vaikka asetetut liikevaihtorajat eivät sinänsä täyttyisikään. Tehokas ja toimiva kilpailu on kuluttajien etu. Liian keskittyneet markkinat johtavat hintojen nousuun ja valikoiman supistumiseen ja siten heikentävät kuluttajien asemaa markkinoilla, mikä on erityisesti näinä taloudellisesti vaikeina aikoina varsin haitallista.

Kuluttajaliitto lisäksi haluaa kiinnittää huomiota siihen, että viranomaisille on varattava riittävästi resursseja yrityskauppojen valvontaan, jotta uudella lainsäädännöllä olisi tosiasiallisia vaikutuksia.