Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

4.11.2022 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/321/2022
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA JA PELASTUSTOIMEA KOSKEVAN UUDISTUKSEN TOIMEENPANOSTA JA SITÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN VOIMAANPANOSTA ANNETUN LAIN 59 §N JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Kommentit päivystystä koskevasta sääntelystä
Kuluttajaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta. Kuluttajaliitto kannattaa esitystä.

Kommentit hoitopaikan valintaa koskevasta sääntelystä
Kuluttajaliitto kannattaa terveydenhuoltolain selkiyttämistä. Kuluttajaliitto haluaa esittää seuraavat muokkausehdotukset esitysluonnokseen, jotka selkiyttäisivät lain soveltamista käytännössä.

Lakiesityksessä ehdotetaan jatkettavaksi, että erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitopaikan valinnanmahdollisuus edellyttäisi, että hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Kuluttajaliitto haluaa kuitenkin tuoda esiin, että kun on kyse potilaan omasta valinnasta hoitopaikan suhteen, ei valinnan edellytyksenä tulisi olla se, että lääkäri on vahvasti mukana valinnan tekemisessä. Kyseessä on potilaan oma valinta ja potilaan itsemääräämisoikeus asian suhteen, eikä valinnan tulisi edellyttää lääkärin vahvaa mukanaoloa valintaa koskevassa päätöksenteossa. Vaihtoehtoisesti voitaisiin säätää, että potilaan valitessa erikoissairaanhoidon hoitopaikkaa, tulee potilaan keskustella lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Kuluttajaliitto esittää, että 48 §:n perusteluihin täsmennettäisiin, että tämän valinnanoikeuden käyttäminen terveyskeskusten/terveysasemienkaan osalta ei edellytä sitoutumista vuodeksi uuteen hoitopaikkaan. Tämä voisi selkiyttää lain soveltamista.