Kirjallinen lausunto perusmuistiosta komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi korkeisiin energiahintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä (energiahinta-asetus)

26.9.2022 | Talous

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua
selvityksestä ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:


Tänä vuonna koettu sähkön hintojen jyrkkä nousu aiheuttaa paineita ennen kaikkea
kotitalouksille, mutta myös pienille ja keskisuurille yrityksille sekä teollisuudelle ja uhkaa
aiheuttaa laajempia sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Heikossa asemassa olevat kärsivät
eniten, mutta korkeat hinnat vaikuttavat yhä enemmän myös keskituloisiin kotitalouksiin.
Vaarana on, että he eivät pysty maksamaan energialaskujaan ja joutuvat valitsemaan,
maksavatko he energiasta vai muista välttämättömistä tuotteista.


Tämä taloudellinen tilanne vaatii nopeita toimia, joilla lievennetään vaikeuksia, joita korkeat
hinnat aiheuttavat kuluttajille, ei ainoastaan energiaköyhille ja heikossa asemassa oleville vaan
myös keskituloisille kotitalouksille.


Kuluttajaliitto kannattaa, että tähän tilanteeseen valmistellaan ja toteutetaan nopeita ja
koordinoituja EU:n laajuisia toimia, joilla lievennetään vaikeuksia, joita korkeat hinnat
aiheuttavat.


Näin ollen, Kuluttajaliitto yhtyy valtioneuvoston perusmuistiossa esittämiin näkemyksiin
komission ehdotukseen liittyen.


Kuluttajaliitto kuitenkin haluaa korostaa, että näiden toimien lisäksi olisi korkea aika saada
myös kansalliset sähkötukiasiat pikaisesti valmisteltua ja toteutettua. Alkusyksyllä pidetyssä
budjettiriihessä hallitus sopi laajasta paketista, joilla energian hinnannousun vaikutuksiin on
tarkoitus vaikuttaa. Hallitus päätti laskea sähkön arvonlisäveroa 10 prosenttiin määräaikaisesti
joulukuun alusta huhtikuun loppuun. Muilta osin on vielä sovittujen tukitoimien
yksityiskohdat ja toteutus epäselvää. Monissa muissa EU:n jäsenvaltioissa toimia on jo
toteutettu laajasti. Kuluttajat tarvitsevat tehokkaita ja oikein kohdennettuja tukitoimia
pikaisesti myös Suomessa.