Lausunnot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi rautatiekuljetuslain ym. muuttamisesta

18.8.2022 |

Liikenne- ja viestintäministeriölle 
Asia: VN/4258/2022

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE LAIKSI RAUTATIEKULJETUSLAIN MUUTTAMISESTA JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kuluttajaliitosta on perusteltua päivittää taajamajunaliikenteen käsite lähijunaliikenteeksi ja sille ominaisten piirteiden kuvaamista ehdotetusti esitysluonnoksessa. Täsmennys selkeyttää eroa kaukojunaliikenteeseen. Matkustajan suojan tarve lähijunaliikenteessä poikkeaa kaukojunaliikenteen matkustajan suojan tarpeesta. Lisäksi lähijunaliikenteessä suuri osa matkustajista ei osta yksittäisiä junamatkoja, vaan he käyttävät kuukausilippuja, joilla on matkustaa myös muissa joukkoliikennevälineissä kuin junassa. Näistä syistä onkin perusteltua myös tulevaisuudessa käyttää kansallista poikkeamismahdollisuutta.


Lipunmyynti on tällä hetkellä ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa keskittymässä digitaalisiin sovelluksiin ja erilaisiin sähköisiin kanaviin. Tämä heikentää merkittävästi erityisesti sellaisten heikkojen kuluttajaryhmien, jotka eivät omista tai osaa käyttää älysovelluksia tai -laitteita taikka eivät käytä maksukortteja, mahdollisuuksia hankkia junalippuja. Suomessa on Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan edelleen sellaisia kylmiä seisakkeita, joilla ei ole lipputoimistoa tai lippuautomaattia eikä myöskään muuta lipunmyyntipistettä aseman läheisyydessä. Lähiliikenteessä lippua ei voi myöskään ostaa junassa ja kaukoliikenteessä lipun ostaminen on mahdollista vain maksukortilla. Junamatkustamisella voidaan katsoa olevan ainakin jossakin määrin välttämättömyyspalvelu eivätkä muut joukkoliikennemuodot korvaa aina riittävästi junaliikenteen palveluita. Tämän vuoksi kaikkien matkustajaryhmien – myös digipalveluita käyttämättömien ihmisten – mahdollisuudet ostaa junalippuja kaikkialla Suomessa kohtuullisin ehdoin on varmistettava.