Lausunnot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ulosottokaaren muuttamisesta

29.7.2022 | Talous

Oikeusministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5477/2022
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ULOSOTTOKAAREN MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Kuluttajaliitto kannattaa lähtökohtaisesti esitettyjä muutoksia, joilla helpotetaan pienituloisten velallisten asemaa lisäämällä ulosottovelallisen vapaakuukausien määrää ja huomioimalla kasvaneet tulonhankkimiskulut ulosmittauksessa.

Mahdollisuus vapaakuukausiin on oltava velallisten tiedossa ja velallisille annettavaan tietoon on panostettava. On hyvä, että viranomainen pystyy myöntämään vapaakuukausia viranpuolesta, sillä ihmiset eivät välttämättä tunnista tätä mahdollisuutta. Kuitenkin myös viranpuolesta annettavista vapaakuukausista on voitava kieltäytyä kokonaan tai osittain, jos velallinen harkitsee sen itselleen parhaaksi ratkaisuksi. Velalliselle tulisi myös tarjota halutessaan mahdollisuus vaikuttaa vapaakuukausien ajankohtaan. Velkaan liittyvät kulut saattavat kannustaa velan lyhentämiseen, vaikka vapaakuukausimahdollisuus olisi käytettävissä. Joka tapauksessa velallista on informoitava hallituksen esitysluonnoksessakin esiin tuodusta mahdollisuudesta tehdä ulosottoon vapaaehtoisia lyhennyksiä vapaakuukausista vapautuvilla varoilla.

Tulonhankkimiskulujen huomioiminen ulosmittauksen määrän rajoittamisen perusteena on kannatettavaa ja korostuu etenkin nykytilanteessa, jossa esimerkiksi bensan hinnan nousu saattaa olla vaikuttava tekijä työn tekemisestä käteen jäävään osuuteen.  

Etenkin pienituloisten velallisten aseman helpottamiseksi tulisi jatkovalmistella myös muun muassa muita TEAS-esityksessä esillä olleita keinoja. Yksistään käsillä olevan hallituksen esitysluonnoksen keinot eivät ole riittäviä helpottamaan velallisten asemaa nykyisessä taloustilanteessa. TEAS-selvityksessä olleiden keinojen lisäksi olisi vielä syytä tarkastella, voitaisiinko velallisten asemaa helpottaa esimerkiksi muuttamalla ulosottojärjestelmää siten, että ulosotossa maksua kertyisi ensin saatavan pääomalle ja vasta sen jälkeen korolle.