Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain muuttamisesta (tahdon vastaisen lääkehoidon oikeussuojakeinot)

1.7.2022 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/813/2021
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI MIELENTERVEYSLAIN MUUTTAMISESTA (TAHDON VASTAISEN LÄÄKEHOIDON OIKEUSSUOJAKEINOT)

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Lakiesityksen tavoitteena on parantaa tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa olevien potilaiden oikeusturvaa edellyttämällä kirjallisen päätöksen tekemistä säännöllisestä psykiatrisesta lääkehoidosta silloin, kun potilas vastustaa lääkehoitoa tai kun potilaan tahdosta ei saada selvyyttä. Potilaalla olisi jatkossa mahdollisuus valittaa edellä mainitusta päätöksestä hallintotuomioistuimeen. Lakiesityksellä saatetaan vallitseva oikeustila Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edellyttämälle tasolle vastaamaan keskeisiä ihmisoikeussopimuksia.

Kuluttajaliitto kannattaa lakiesitystä, joka on tarpeellinen potilaan oikeusturvan parantamiseksi. Kuluttajaliitto haluaa kuitenkin tuoda esiin, että kun nyt esitetty lakiuudistus ei paranna potilaan oikeusturvaa mielenterveyssairauteen annetun akuutin tahdonvastaisen lääkehoidon osalta, on erityisen tärkeää, että kaikilla yhteiskunnan tasoilla pyritään varmistamaan, että potilaan oikeudet toteutuvat ja niitä kunnioitetaan myös silloin, kun potilaalle annetaan akuutisti tahdonvastaista lääkehoitoa.