Lausunnot

Lausunto kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa

22.6.2022 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Asia: KKV/629/14.08.01.03/2022

LAUSUNTOPYYNTÖ KULUTTAJA-ASIAMIEHEN LINJAUKSESTA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua
linjausluonnoksesta. Kuluttajaliitto pitää linjauksen laatimista erittäin tärkeänä.
Kuluttajansuojalainsäädännön muutokset tavaran virhevastuun sekä digitaalisen sisällön ja
digitaalisten palveluiden osalta ovat kuluttajanäkökulmasta tervetulleita ja lainsäädännön uuden sisällön selvittäminen linjauksessa on kannatettavaa. Erityisesti virhevastuun ja takuun selkeä erottaminen sekä myyjän ensisijaisen virhevastuun korostaminen ovat tärkeitä. Kuluttajaliiton saamien yhteydenottojen perusteella valitettavan usein kuluttaja pyritään ohjaamaan asioimaan suoraan maahantuojan kanssa ja kuluttajan annetaan ymmärtää, että vastuu olisi maahantuojalla tai valmistajalla myyjän sijaan. Kuluttajaliitto pitää tärkeänä myös sitä, että linjauksessa tuodaan selkeästi esiin, että oikaisukeinon valinta on lähtökohtaisesti kuluttajan oikeus.

Kuluttajaliitto pitää linjausluonnosta hyvänä ja pääasiassa selkeänä kokonaisuutena. Linjauksessa on paljon asiaa, jolloin olennaisten seikkojen korostamiseen visuaalisin keinoin voitaisiin vielä kiinnittää huomiota. Lisäksi erilaisia käytännön esimerkkejä voisi olla linjauksessa enemmänkin. Esimerkit helpottavat paikoin vaikean lakiteknisen tekstin tulkinnassa myös mahdollisia kuluttaja-lukijoita.