Lausunnot

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

15.6.2022 |

Eduskunnan Talousvaliokunta
Lausuntopyynnön diaarinumero: U 48/2021 vp
TaV@eduskunta.fi

KIRJALLINEN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄSTÄ EDUSKUNNALLE KOMISSION EHDOTUKSESTA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON UUDELLEEN LAADITUKSI ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIKSI

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua kirjelmästä ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Kuluttajaliitto kannattaa energia- ja ilmastopolitiikkaa, joka käytännössä mahdollistaa EU:n hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen oikeudenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Kuluttajatkin hyötyvät energiatehokuudesta, jonka ansiosta he voivat käyttää vähemmän energiaa mm kotinsa lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen.

Kustannustehokkaiden päästövähennyksien saavuttaminen edellyttää, että Euroopan tasoinen sääntely mahdollistaa erilaiset, kansalliset erityispiirteet mahdollistavat ratkaisut. Kunkin jäsenmaan lähtötilanne ja keskeiset ominaisuudet sekä toteutetut energiatehokkuus- ja päästövähennystoimet on otettava huomioon. Jäsenvaltioiden väliset erot muun muassa väestötiheyden, ilmasto- ja sääolosuhteiden, rakennuskannan keskimääräinen iän, kunnon ja arvostuksen, sekä energiajärjestelmän ja -tehokkuuden nykytilanteen ja kehitysnäkymien suhteen ovat huomattavan suuria.

Kuluttajaliitto on samaa mieltä valtioneuvoston kanssa, että energiatehokkuusdirektiivin tavoitteet eivät saa estää jäsenvaltioiden nopeaa ja kustannustehokasta siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Nopea ja kustannustehokas etenemisen edellytyksenä on, että Euroopan tasoinen sääntely mahdollistaa erilaiset, kansalliset erityispiirteet huomioivat ratkaisut. Kannatamme valtioneuvoston näkemystä siitä, että Suomessa on esimerkiksi oltava mahdollisuus käyttää jatkossakin vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia velvoitteiden täyttämisessä.

Olemme valtioneuvoston kanssa samaa mieltä, että jäsenvaltiokohtaiset kategoriset ja sitovat energiankäytön tehostamiseen liittyvät tavoitteet ovat ongelmallisia ja voivat hidastaa ja jopa estää tavoitteiden saavuttamista. Valtioneuvoston tavoin emme myöskään pidä energiansäästövelvoitteen kiristämistä perusteltuna tai realistisena, kun huomioon otetaan, kuinka moni jäsenvaltio on pystynyt saavuttamaan nykyiset tavoitteet. Olennaista olisi keskittyä niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat jääneet nykyisistä tavoitteista jälkeen ja niihin, jotka ovat merkittävästi riippuvaisia venäläisestä energiasta.

Jaamme valtioneuvoston näkemystä, että energiaköyhien ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien parissa saavutettavien energiansäästöjen velvoitteessa tulee olla joustavuutta.