Lausunnot

Lausunto kuluttajariitalautakunnasta annetun oikeusministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta

9.6.2022 |

Oikeusministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14116/2022
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO KOSKIEN KULUTTAJARIITALAUTAKUNNASTA ANNETUN OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEN 6 §:N MUUTTAMISTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Kuluttajaliitto kannattaa nyt ehdotettuja muutoksia, joilla yhdistetään jaostoja uudeksi tavarajaostoksi sekä keskitetään pankki- ja vakuutusjaostoon myös rahoituspalvelut. Kuluttajariitalautakunnan käsittelyajat ovat pääsääntöisesti todella pitkiä ja siksi on perusteltua tarkastella lautakunnan toimintaa ja ottaa käyttöön keinoja, joilla ratkaisuaikoja saadaan lyhennettyä.

Kuluttajaliitto korostaa sen tärkeyttä, että muutoksista huolimatta jaostojen jäsenet edustavat tasapuolisesti eri intressejä, ja että jaoston asiantuntemus kattaa kaikki jaostossa käsiteltävät aiheet.

Kuitenkin Kuluttajaliitto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että nyt ehdotetuilla muutoksilla yksistään ei voida ratkaista pitkiä käsittelyaikoja kuluttajariitalautakunnassa. Kuluttajaliitto on jo pitkään ollut erittäin huolissaan kuluttajariitalautakunnan pitkistä ratkaisuajoista ja ylipäätänsä kuluttajariitalautakunnan resurssien riittävyydestä. Jotta lautakunta voisi toimia tehokkaasti ja tavalla, joka hyödyttää parhaalla mahdollisella tavalla kuluttajia, on lautakunnan resursseja kasvatettava merkittävästi. Lisäksi on syytä huolehtia, että olemassa olevat resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja ratkaisuprosessit nykyaikaisia ja sujuvia.  Jopa usean vuoden ratkaisuajat eivät edistä lautakunnan tarkoitusta, että kuluttajilla olisi käytössään helppo ja matalan kynnyksen vaihtoehto tuomioistuimelle.