Lausunnot

Lausunto toimeentulotukilain uudistamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta

31.5.2022 |

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/650/2022
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO TOIMEENTULOTUKILAIN UUDISTAMISEEN LIITTYVÄSTÄ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Hallituksen esitysluonnoksen tavoitteena on parantaa sosiaalihuollon ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden asemaa toimeentulotuen hakijana. Esitykseen sisältyy muun muassa säännöksiä asiakkaan oikeudesta henkilökohtaiseen palveluun, Kelan ja hyvinvointialueen yhteistyöstä toimeentulotukiasioihin liittyen sekä sosiaalihuollon lausunnosta. Toimeentulotukiasioiden käsittelyssä sosiaalihuollon näkemysten huomioimisesta säädettäisiin myös nykyistä tarkemmin.

Kuluttajaliitto kannattaa hallituksen esitysluonnoksen tavoitteita. Esitetyt tavoitteet ovat oikeansuuntaisia, mutta uudistustyötä tulee jatkaa. On tärkeää, että viimesijaisiin etuuksiin liittyvät prosessit ovat asiakasystävällisiä ja selkeitä, jotta kaikki ihmiset löytävät palveluiden piiriin. Paikan päällä tarjottavaa neuvontaa ja tukea tulee olla aina saatavilla Kelan toimipisteissä, joihin tulee myös saada puhelimella yhteys helposti. Asiakkaan yksilöllinen tilanne tulee aina huomioida päätöksiä tehdessä, ja erityisesti tässä tärkeää on Kelan yhteistyö sosiaalihuollon toimijoiden kanssa. Maksusitoumusta tulisi käyttää maksun suorittamisen tapana silloin, kun se sopii tilanteeseen ja toimeentulotuen hakijalle, ja on hyvä, että maksusitoumusmahdollisuus täsmennetään toimeentulotukilakiin. Toimeentulotukiasioiden neuvottelukunta on Kuluttajaliiton mielestä myös kannatettava uudistus ja neuvottelukunnassa tulisi aina olla myös asiakkaat edustettuina.

Hallituksen esitysluonnoksessa korostetaan sitä, että sosiaalihuollolla on asiakkaan taloudellisen kokonaistilanteen tukemisen kannalta laaja-alainen tehtävä ja esitysluonnoksessa viitataan myös sosiaaliseen luototukseen. Kuluttajaliitto haluaa tuoda esiin, että sosiaalinen luototus on tärkeä palvelu asiakkaille, sillä se on keino saada kohtuuhintaista luototusta ja auttaa ihmistä äkillisen taloudellisen kriisin yli. Sosiaalista luototusta ei ole kuitenkaan tällä hetkellä tarjolla kaikkialla Suomessa, vaan ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa luototuksen saamisen suhteen. Kuluttajaliitto toivoo, että juuri lausuntokierrokselle lähtenyt sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamista koskeva hallituksen esitysluonnos etenisi ripeästi eduskuntaan.