Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

25.5.2022 |

Työ- ja elinkeinoministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28734/2021
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EU:N MARKKINAVALVONTA-ASETUSTA TÄYDENTÄVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI ERÄILLÄ TUOTESEKTOREILLA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Yleiset huomiot esityksestä
Kuluttajaliitto kannattaa lainsäädäntötoimia, joilla yhtenäistetään sääntelyä sekä tähdätään markkinavalvonnan ja vaatimusten mukaisuuden parantamiseen kansallisesti. Ehdotetut muutokset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Kuluttajaliitto yhtyy Tukesin antamaan lausuntoon siitä, että seuraamusmaksujen käyttöönoton mahdollisuuksia ryhdytään selvittämään mahdollisimman pian. Viranomaisilla tulee olla käytössään monipuoliset keinot puuttua sääntelyn vastaiseen toimintaan. Tehokkailla ja oikeasuhtaisilla seuraamuksilla on suuri merkitys kuluttajien suojaamisen kannalta.  

Lelujen turvallisuudesta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset

Kuluttajaturvallisuuslakiin ehdotettavat muutokset (kuluttajien käyttöön tarkoitetut koneet)

Mittauslaitelakiin ehdotettavat muutokset

Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset

Kaasulaitelakiin ehdotettavat muutokset