Lausunnot

Lausunto Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta

18.5.2022 |

Työ-ja elinkeinoministeriölle
Asia: VN/11385/2020
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

HIILINEUTRAALI SUOMI 2035 – KANSALLISEN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN LUONNOS

Lausunnonantajan lausunto
Lausunnonantajan taho
Toimiala- tai etujärjestö
Mikäli vastasit ”muu taho”, voit tarkentaa vastaustasi tässä

LAUSUNTO

Mikäli vastasit yhtyväsi toisen tahon lausuntoon, täsmennä mistä tahosta on kyse

1) Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja nielujen kasvattaminen (strategian luku 2.1)
Yhdyn tämän osa-alueen linjauksiin
Avoin vastaus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja nielujen kasvattamista koskien

2) Uusiutuvan energian edistäminen (strategian luku 2.2)
Yhdyn tämän osa-alueen linjauksiin
Avoin vastaus uusiutuvan energian edistämistä koskien

3) Vety ja sähköpolttoaineet (strategian luku 2.3)
En ota kantaa tähän osa-alueeseen
Avoin vastaus vetyä ja sähköpolttoaineita koskien

4) Energiatehokkuuden edistäminen (strategian luku 2.4)

Avoin vastaus energiatehokkuuden edistämistä koskien
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) pitää tärkeänä sitä, että kuluttajille on kaikkialla Suomessa tarjolla kattavasti neuvontaa energian säästämiseksi ja energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvonnalla voidaan lisätä tietämystä uusiutuvan energian ratkaisuista ja kulutusjoustomahdollisuuksista.

Kuluttajaliitto pitää komission kestävien tuotteiden aloitetta ja erityisesti toimia ekosuunnittelusäännösten laajentamiseksi erittäin tärkeinä ja Suomen tulee toimia aktiivisesti niiden edistämiseksi siten, että kuluttajien saatavilla olisi jatkossa nykyistä kestävämpiä tuotteita mahdollisimman laajasti. Ekosuunnittelusäännökset ja energiamerkinnät ovat olleet toimiva väline lisätä kuluttajien tietoisuutta energiatehokkuudesta ja ohjata siten kulutusta.

Liikenteen energiatehokkuustoimien osalta Kuluttajaliitto pitää tärkeänä sen huomioimista, että siirtymän nykyistä kestävämpään liikenteeseen tulisi olla mahdollista kaikille. Sähköauton ostaminen ei ole monille kuluttajille taloudellisesti mahdollista nykyisin, minkä lisäksi latausmahdollisuuksien rajallisuus voi osaltaan hidastaa siirtymää. Kuluttajille tulee olla tarjolla erilaisia tukimahdollisuuksia siirtymän vauhdittamiseksi. Lisäksi on tärkeää huolehtia myös muiden liikkumismahdollisuuksien parantamisesta (julkinen liikenne, pyörä- ja kävelyliikenteen kehittäminen, jakamistalouden ratkaisut) käyttäjälähtöisesti.

5) Energian toimitus- ja huoltovarmuus (strategian luku 2.5)
En ota kantaa tähän osa-alueeseen
Avoin vastaus energian toimitus- ja huoltovarmuutta koskien

6) Ydinenergian käyttö (strategian luku 2.6)
En ota kantaa tähän osa-alueeseen
Avoin vastaus ydinenergian käyttöä koskien

7) Energiamarkkinoiden kehittäminen (strategian luku 2.7)

Avoin vastaus energiamarkkinoiden kehittämistä koskien
Kuluttajaliitto pitää tärkeänä, että energiamarkkinoita kehitetään asiakaslähtöisesti ja pyritään turvaamaan kohtuuhintaisen energiansaanti kaikille kuluttajille. Kuluttajaliitto pitää tärkeänä energiaköyhyyden huomioimista strategiassa ja kannattaa ehdotusta ilmiön tarkemmasta selvittämisestä etenkin nykyisessä tilanteessa, jossa kohonneet kustannukset vaikuttavat monella tavalla kuluttajien arkeen. Sähkön hinnoittelun sekä alan sopimuskäytäntöjen tulee olla kuluttajille oikeudenmukaisia sekä läpinäkyviä. Yhden laskun mallissa tulee huolehtia siitä, että kuluttajilla on mahdollisuus valita haluavatko he yhden laskun ja että laskuista joka tapauksessa on helppo havaita, mistä osista kustannukset muodostuvat.

Kuluttajaliitto pitää erityisen hyvänä ehdotusta valmistella valtion lainatakausmallia yksityisille kotitalouksille sekä mallia valtion täytetakaukseksi asunto-osakeyhtiöiden ilmastoystävällisten investointien tukemiseksi. Siirtymä käyttämään esimerkiksi ilmastoystävällisempiä lämmitysmuotoja vaatii taloudellisia resursseja, joita kotitalouksilla tai asunto-osakeyhtiöillä (viime kädessä niiden osakkaina olevilla kotitalouksilla) ei välttämättä ole ja ulkopuolisen rahoituksen saaminen voi olla työlästä, jolloin valtion takaukset sekä tuet voivat olla välttämättömiä toimien toteuttamiseksi.

8) Tutkimus, innovointi ja kilpailukyky (strategian luku 2.8)

Avoin vastaus tutkimusta, innovointia ja kilpailukykyä koskien
Kuluttajaliitto pitää tärkeänä, että osallistuttaessa standardisointityöhön huomioidaan myös muiden sidosryhmien osallistumisen mahdollisuudet kuin teollisuuden. Myös komissio on uudessa standardisointistrategialuonnoksessaan painottanut osallistamisen tärkeyttä.

9) Verotus (strategian luku 2.9)
En ota kantaa tähän osa-alueeseen
Avoin vastaus verotusta koskien

10) Ilmastonmuutokseen sopeutumisen vahvistaminen (strategian luku 2.10)
En ota kantaa tähän osa-alueeseen
Avoin vastaus ilmastomuutokseen sopeutumista koskien

11) EU-vaikuttaminen (strategian luku 2.11)
Yhdyn tämän osa-alueen linjauksiin
Avoin vastaus EU-vaikuttamista koskien

1) Ilmastotavoitteiden saavuttaminen (strategian luku 3.1)
Yhdyn tämän osa-alueen arvioihin
Avoin vastaus ilmastotavoitteiden saavuttamista koskien

2) Valtiontalousvaikutukset (strategian luku 3.2)
En ota kantaa tähän osa-alueeseen
Avoin vastaus valtiontalousvaikutuksia koskien

3) Kansantalousvaikutukset (strategian luku 3.3)
En ota kantaa tähän osa-alueeseen
Avoin vastaus kansantalousvaikutuksia koskien

4) Perus- ja ihmisoikeusvaikutukset (strategian luku 3.4) sekä sukupuolivaikutukset (strategian luku 3.5)
En ota kantaa näihin osa-alueisiin
Avoin vastaus perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia sekä sukupuolivaikutuksia koskien

5) Vaikutus energiajärjestelmään (strategian luku 4)
En ota kantaa tähän osa-alueeseen
Avoin vastaus energiajärjestelmävaikutuksia koskien


Suomen vetystrategia
En ota kantaa tähän osa-alueeseen

Avoin vastaus Suomen vetystrategiaa koskien

Avoin vastaus muita Ilmasto- ja energiastrategian osia koskien