Tiedotteet

Kuluttajaliiton valtuuston kannanotto: Nykyinen esitys vesittää käytännön mahdollisuudet ryhmäkanteen käyttöön

14.5.2022 | Kuluttajaliitto | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Kuluttajajärjestöjen käyttöön tarkoitettu mahdollisuus ryhmäkanteen nostamiseen on jäämässä kauas siitä mitä odotettiin. Ryhmäkanteen avulla kuluttajia edustavien järjestöjen on mahdollista ajaa kuluttajaryhmien etua oikeudessa. Suomessa ollaan kuitenkin päätymässä toteutukseen, jossa tilanne ei toisi parannusta nykyiseen tilanteeseen. Kuluttajaliiton valtuusto vaatii muutoksia esitettyyn edustajakannelainsäädäntöön siten, kuluttajajärjestöillä oikeasti on mahdollisuus puolustaa kuluttajia oikeudessa nostamalla ryhmäkanteita.

Oikeudenkäynnit ovat Suomessa kalliita ja kestävät aivan liian pitkään. Kuluttajaliiton valtuusto katsoo, että edustajakannedirektiivi on merkittävä parannus kuluttajien oikeuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kuluttajajärjestöille tulee mahdollisuus ajaa oikeudessa ryhmäkanteena tietyn kuluttajaryhmän oikeuksia silloin, kun kuluttajia kohdannut ongelma on laaja ja koskettaa samanaikaisesti useita kuluttajia. Ongelmana kuitenkin on, että tämänhetkinen esitys lainsäädännöstä ei vielä tuo käytännön parannusta kuluttajien asemaan.

Lain tarkoituksena on, että EU:n jäsenvaltioiden tulee turvata kuluttajajärjestöille mahdollisuudet ryhmäkanteiden ajamiseen kuluttajien puolesta ja tämä on mahdollista ainoastaan silloin, kun oikeudenkäynnin kulut eivät estä siihen oikeutettuja järjestöjä nostamasta kanteita. Kuluttajaliiton valtuusto on pettynyt siihen, ettei Suomen lainsäädäntöehdotuksessa esitetä järjestöille mitään taloudellista apua tai tukea kanteiden ajamiseen. Järjestöjen mahdollisuudet puolustaa kuluttajien etuja ja oikeuksia jäävät tämän vuoksi varsin rajallisiksi muodollisista mahdollisuuksista huolimatta.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell on pettynyt ehdotuksen saamaan muotoon. ”Nyt hukataan mahdollisuus parantaa kuluttajien suojaa. Nykyisiin vaativiin ja tiukkoihin oikeudenkäyntiä koskeviin vaatimuksiin ei tämän esityksen myötä tulisi muutoksia.”

Nykymuotoista ryhmäkannelakia ei voida pitää kuluttajien kannalta toimivana ja tehokkaana oikeusturvana, sillä sen perusteella ei ole koskaan käsitelty yhtään kannetta tuomioistuimessa. Lain vaikuttavuus on perustunut kuluttajansuojaviranomaisen mahdollisuuteen käyttää ryhmäkannetta pelotteena elinkeinonharjoittajan kanssa käymissään neuvotteluissa.

”Direktiivi olisi mahdollistanut kuluttajien kannalta paljon parempia käytäntöjä. Useissa Euroopan unionin jäsenmaissa ollaan päätymässä kuluttajien kannalta tehokkaampiin ratkaisuihin, joista Suomessakin olisi tullut ottaa mallia. Suomalaiset kuluttajat ovat vaarassa jäädä ilman tehokkaampaa oikeusturvaa, mikäli esitykseen ei tehdä muutoksia”, Beurling-Pomoell toteaa.

Mistä on kyse?

Edustajakanne on myös ryhmäkanteena tunnettu oikeudenkäynnin muoto, jonka avulla kanteen nostanut taho voi edustaa laajempaa ryhmää, joka haluaa viedä asiansa oikeuden käsiteltäväksi. Aiemmin Suomessa kyseinen mahdollisuus on ollut ainoastaan kuluttaja-asiamiehellä. Nyt kansallisessa lainvalmistelussa on ehdotus lainsäädännöstä, jonka tavoitteena on parantaa ja tehostaa kuluttajien oikeuksia antamalla kyseinen mahdollisuus edustaa kuluttajaryhmiä oikeudessa myös erikseen määritellyille, kuluttajien etuja ajaville järjestöille. Ehdotus perustuu EU:n edustajakannedirektiiviin, joka edellyttää, että jokaisessa jäsenvaltiossa on vähintään yksi direktiivin edellytykset täyttävä ryhmäkannemahdollisuus kuluttajien ja heitä edustavien järjestöjen käytettävissä.