Lausunnot

Lausunto talousvaliokunnalle: komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin, markkinavakausvarantopäätöksen ja meriliikenteen mrv-asetuksen muuttaminen) sekä komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen)

13.5.2022 |

Eduskunnan talousvaliokunnalle
U 60/2021 vp – UJ 7/2022 vp
TaV@eduskunta.fi

KIRJALLINEN LAUSUNTO TALOUSVALIOKUNNALLE: KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI (PÄÄSTÖKAUPPADIREKTIIVIN, MARKKINAVAKAUSVARANTOPÄÄTÖKSEN JA MERILIIKENTEEN MRV-ASETUKSEN MUUTTAMINEN) SEKÄ KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI (MARKKINAVAKAUSVARANTOPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN)

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta.

Valtioneuvoston kanta on alun perin esitetty eduskunnalle 7. lokakuuta 2021 toimitetussa kirjelmässä U 60/2021 vp, jota lausuntopyynnön kohteena olevalla kirjeellä täydennetään ja täsmennetään. Kuluttajaliitto on toimittanut talousvaliokunnalle 10.11.2021 päivätyn lausunnon alkuperäisestä kirjelmästä ja nyt tehtävien täydennyksien osalta Kuluttajaliitto lisää edelliseen lausuntoon seuraavat huomiot:

Kuten aiemmassakin lausunnossa Kuluttajaliitto kiinnittää huomiota niihin seikkoihin, joilla saattaa olla laajempaa merkitystä kuluttajien asemaan. Tämän vuoksi Kuluttajaliitto haluaa erityisesti kiittää valtioneuvoston kirjelmää siitä, että se kiinnittää huomiota siihen, että komission vaikutustenarvio ei luo tarpeeksi kattavaa kuvaa uuden päästökaupan vaikutuksista jäsenvaltioiden tasolla, ja että kotitalouksille aiheutuvista kustannuksista edellytetään Suomen kannassa esitetyllä tavalla vielä tarkempaa arviointia.

Kuluttajaliitto kiinnittää vielä uudestaan huomiota siihen, että ilmastotoimet ovat tarpeen, mutta ne pitää toteuttaa siten, että ihmisille taloudellinen rasitus on mahdollisimman pieni eikä muodostu kenellekään kohtuuttomaksi. Vaikutuksia tulee kompensoida kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kuluttajille. Lisäksi tukien kohdentumisesta oikein ja yleisesti saatavuudesta on huolehdittava.