Lausunnot

Lausunto valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämistä muutoksista

13.4.2022 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2037/2021
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TÄYDENTÄVÄVÄLLÄ LAUSUNTOKIERROKSELLA: VALTAKUNNALLISEN LÄÄKITYSLISTAN EDELLYTTÄMÄT MUUTOKSET LAKIIN SÄHKÖISESTÄ LÄÄKEMÄÄRÄYKSESTÄ JA LAKILUONNOKSEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Muodostaako ehdotettava asiakastietolaki ja lääkemääräyslaki lääkityslistan osalta selkeän, yhdenmukaisen ja ymmärrettävän kokonaisuuden? Perustele vastauksesi.
Kyllä
Ei

Ovatko lääkityslistan muodostumisen ja käytön periaatteet löydettävissä riittävällä ja ymmärrettävällä tavalla tästä säädöskokonaisuudesta. Perustele vastauksesi.
Kyllä
Ei

Onko lääkemääräyslain (2 §) soveltamisala mielestäsi selkeä? Perustele vastauksesi.
Kyllä
Ei

Lääkemääräykset olisivat ehdotuksen mukaan potilasasiakirjoja (HE-luonnos, s. 133.). Ehdotuksen mukaisesti lääkärin tarvitsisi jatkossa kirjata tieto lääkityksestä vain kerran. Potilaan lääkitystä koskeva tieto tallennettaisiin pääsääntöisesti Kanta-Reseptikeskukseen. Muu, vapaasti kirjattava potilaskertomusteksti tallennettaisiin edelleen potilastiedon arkistoon.
Onko ehdotus mielestäsi kannatettava
? Perustele.
Kyllä
Ei
Potilaan tiedonsaantioikeuden turvaamiseksi tulee potilaan löytää aina helposti tieto omasta lääkityksestään. Tästä syystä olisi tärkeää, että lääkitystieto löytyisi myös potilaskertomusteksteistä. Erityisen tärkeää tämä on lääkityslistan käyttöönoton murrosvaiheessa.

Lääkkeen käytön lopettaminen kirjattaisiin jatkossa reseptikeskukseen lopettamista koskevalla merkinnällä, joka päättäisi samalla kertaa lääkkeestä laaditun lääkemääräyksen voimassaolon.
Onko ehdotus mielestäsi kannatettava
? Perustele.
Kyllä
Ei
Voidaan nähdä, että muutos selkiyttäisi nykytilannetta ja edesauttaisi lääkityslistan ajantasaisuutta. Muutoksella voidaan kuitenkin nähdä olevan mahdollisia haitallisia seurauksia erityisesti sellaisille potilasryhmille, joiden lääkehoidossa etsitään vielä sopivaa valmistetta.


Lääkemääräyslain 11 §:n mukaan apteekki saisi lääkettä toimittaessaan tiedon reseptikeskukseen tallennetuista potilaan lääkemääräyksistä ja niihin liittyvistä merkinnöistä. Apteekki saisi siis jokaisella lääkkeen toimittamiskerralla käyttöönsä potilaan lääkityslistan kokonaisuudessaan.
Onko ehdotus mielestäsi kannatettava?
Perustele.
Kyllä
Ei
Hallituksen esitysluonnoksen tosiasiallisia vaikutuksia on vaikea arvioida ja vaikutukset voivat olla vastakkaisia eri toimijoiden ja jopa eri kuluttajaryhmien välillä. Oikeus yksityisyyteen saattaa joissain tapauksissa vaarantua ja siitä voi aiheutua haittaa yksittäisille kuluttajille, toisaalta monet ehdotukset helpottaisivat terveydenhuollon ja apteekkien toimintaa. Jatkovalmistelussa tulisi vielä pohtia vaikutuksia kuluttajien näkökulmasta.

Kuluttajaliitto katsoo, että vaikka kyseisen ehdotuksen voidaan nähdä olevan eräissä tilanteissa lääkitysturvallisuuden kannalta perusteltua, niin asiakkaan yksityisyyden suojelemisen takia apteekin ei kuitenkaan tule lähtökohtaisesti nähdä potilaan lääkityslistaa kokonaisuudessaan ilman potilaan hyväksyntää.

Lääkemääräyslain 5 a §:ään ehdotetaan sairaanhoitajalle oikeutta kirjata annosmuutoksia reseptikeskukseen. Ehdotuksen mukaan palvelunantajan nimeämällä sairaanhoitajalla olisi oikeus lääkkeen määrääjän laatiman lääkehoidon suunnitelman mukaisesti tehdä lääkemääräyksen annostusohjeen muutos, jos lääkkeen määrääjä olisi sallinut muutoksen tekemisen.
Vastaa alla oleviin kysymyksiin ja perustele vastauksesi.
Tulisiko sairaanhoitajalla olla mahdollisuus muuttaa lääkemääräyksen annostusohjetta esityksen mukaisesti?
Perustele.
Kyllä
Ei