Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta

25.3.2022 |

Liikenne- ja viestintäministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7543/2022
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA TELEVISIO- JA RADIO-OHJELMISTOJEN SIIRTOVELVOITTEESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua siirtovelvoitetta koskevasta arviomuistiosta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Arviomuistiossa ehdotetaan, että Ylen televisio-ohjelmistoja koskeva siirtovelvoite ja yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjiä koskeva velvoite säilytettäisiin ennallaan. Radio-ohjelmistojen osalta esitetään näkemyksiä velvoitteen säilyttämisen ja purkamisen puolesta sekä vaihtoehtoisia etenemistapoja.  

Kuluttajaliitto korostaa, että siirtovelvoitteella ja sitä kautta myös saavutettavuudella on olennainen merkitys yhdenvertaisuuden, sananvapauden ja informaatioon pääsyn kannalta. Monipuolisen tiedonsaannin turvaaminen eri mediatoimijoilta korostuu nykyisessä maailmantilanteessa, jossa sananvapauden merkitys on entistä suurempi, ja samaan aikaan informaatiosodasta on tullut osa arkea.  On tarpeen varmistaa, että kaikilla kuluttajilla on tosiasiallinen pääsy eri mediasisältöihin.  

Ylen televisio-ohjelmat:
Kuluttajaliitto kiittää arviomuistiota siitä, että se ehdottaa, että siirtovelvoite säilytetään ennallaan. Kuluttajaliitto kannattaa siirtovelvoitteen ennallaan pitämistä, mutta näkee myös etuja siirtovelvoitteen laajentamisen harkitsemisessa.  On tärkeä varmistaa, että kuluttajien käytössä olevien televisio-ohjelmien saatavuus ei ainakaan heikkene ja kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää Ylen sisältöjä. Kannustamme myös tarkastelemaan siirtovelvoitteen laajentamista koskemaan HbbTV-signaalia ja mahdollisesti muidenkin kanavien siirtämistä siirtovelvoitteen alle.

Kuluttajaliitto vielä kiinnittää huomiota siihen, että siirtovelvoitteesta luopumisella olisi negatiivisia vaikutuksia erityisesti niihin, joilla ei ole kotonaan internet-yhteyttä sekä niihin erityiskuluttajaryhmiin, joille ohjelmistojen saavutettavuus on olennaista.

Yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjien velvoitteet:
Kuluttajaliitto kannattaa esitystä, että yhteisantennijärjestelmiin liittyviä velvoitteita ei tässä kohtaa muuteta.

Radio-ohjelmat:
Kuluttajaliitto yhtyy arviomuistion näkemykseen siinä, että vaikutukset muutoksista radio-ohjelmien siirtovelvoitteessa kohdistuisivat juuri niihin henkilöihin, joille siirtymä erilaiseen jakelutapaan olisi vaikeampi. Muutoksia arvioitaessa on huomioitava, että joillakin ihmisillä tämä saattaisi tarkoittaa radion kuuntelun loppumista. Kuluttajaliitto kannattaa radio-ohjelmien siirtovelvoitteen pitämistä ennallaan. Mikäli muutoksia päädyttäisiin tekemään, on oltava erityisen tarkat suunnitelmat siitä, miten kaikille mahdollistetaan siirtymä muihin jakeluteihin. Kuluttajaliitto jyrkästi vastustaa muutoksia, mikäli muutokset johtaisivat siihen, että mahdollisesti jopa kymmenentuhannen ihmisen radionkuuntelu päättyisi.

Ottaen huomion esteettömyysdirektiivin siirtymäajan ja teknologian kehittymisen, ehdotamme, että siirtovelvoitetta tarkasteltaisiin seuraavan kerran esteettömyysdirektiivin siirtymäajan loppupuolella.