Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

18.3.2022 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2037/2021
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Muodostaako ehdotettava asiakastietolaki selkeän, yhdenmukaisen ja ymmärrettävän kokonaisuuden?
Kyllä. Voit halutessasi perustella vastaustasi ja kirjata muita yleisiä kommentteja kokonaisuuteen liittyen.
Ei. Kerro, miten sääntelyä tulisi kehittää?

Onko vaikutusten arviointi riittävän laaja ja onko vaikutukset mielestänne oikein arvioitu?
Vaikutukset kansalaisten asemaan

Kyllä.
Ei. Perustelut: Kansalaisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi voisi olla yksityiskohtaisempaa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää niihin asiakasryhmiin, jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita.
Kuluttajaliitto haluaa myös tuoda tässä yhteydessä esiin, että monet ihmiset kokevat tänä päivänä haastavana saada Omakanta-palvelussa havaitsemiaan potilasasiakirjamerkintöjen virheitä korjattua. Virheiden korjausprosessia tulisi kehittää asiakasystävällisemmäksi useiden eri toimijoiden yhteistyöllä.

Soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön (2 §)
Onko ehdotettavan asiakastietolain suhde muuhun lainsäädäntöön selkeä?

Kyllä
Ei.

Määritelmät (3 §)
Ovatko määritelmät selkeät ja ymmärrettävät lain soveltamisen näkökulmasta?

Kyllä
Ei, mitkä määritelmät ovat epäselviä ja miksi?

Asiakastietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet (2 luku)
Ehdotuksen 2 luvun sääntelyä asiakastietojen käsittelyn yleisistä periaatteista sovellettaisiin kaikissa asiakastiedon käsittelyn käyttötarkoituksissa.
Onko 2 luvun sääntelyehdotus kokonaisuutena selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen?

Kyllä
Ei. Perustelut:

Onko salassapitoa ja sivullisuutta koskeva sääntely selkeä ja ymmärrettävä?
Kyllä

Ei. Perustelut:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen rekisterinpito (3 luku)
Sosiaalihuollon yhteydessä laadittavat potilasasiakirjat tallennettaisiin potilasrekisteriin ja niitä käsiteltäisi samoin kuin muitakin potilastietoja. Onko ehdotus mielestänne kannatettava?
Kyllä

Ei. Perustelut:

Onko palvelunantajan muutostilanteisiin liittyvä sääntely selkeää ja ymmärrettävää?
Kyllä

Ei. Perustelut:

Onko palvelunantajan toiminnan päättymiseen liittyvää selkeää ja ymmärrettävää?
Kyllä

Ei. Perustelut:

Potilasasiakirjat (5 luku)
Potilasasiakirjoja koskeva sääntely perustuu potilasasiakirja-asetukseen. Sääntelyä on kuitenkin selkiytetty ja päivitetty vastaamaan nykypäivän käsitteitä.


Onko 5 luvun sääntelyehdotus kokonaisuutena selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen?
Kyllä
Ei. Perustelu:

Onko potilasasiakirjojen periaatteita koskeva sääntely (27§) selkeä ja ymmärrettävä?
Kyllä

Ei. Perustelu:

Onko 8 luvun asiakkaan tiedonsaantioikeutta koskeva sääntelyehdotus kokonaisuutena (48 §- 52 §) selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen?
Kyllä

Ei. Perustelut:

Onko asiakkaan oikeutta määrätä tietojensa luovutuksista koskeva sääntelyehdotus kokonaisuutena (53 § -55 §) selkeä, ymmärrettävä ja johdonmukainen?
Kyllä

Ei. Perustelut: