Lausunnot

Lausunto oikeuspalveluvirastosta

4.2.2022 |

Oikeusministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21072/2021

KIRJALLINEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUSPALVELUVIRASTOSTA JA SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua oikeuspalveluvirastoa koskevassa asiassa ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Lakiluonnoksen tarkoituksena on perustaa uusi Oikeuspalveluvirasto, jolle siirtyisi nykyisten oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävät. Viraston tehtävänä olisi oikeusavun, talous- ja velkaneuvonnan sekä yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäminen. Esityksessä on kysymys palvelujen hallinnon ja tukipalvelujen uudelleen järjestelyistä. Asiakaspalvelua tuottavien toimistojen tehtäviin ei esitetä muutoksia.

Oikeusavulla, talous- ja velkaneuvonnalla sekä yleisellä edunvalvonnalla on suuri merkitys kansalaisten hyvinvoinnille ja yhdenvertaisuudelle sekä ongelmien (kuten talousvaikeuksien) ennaltaehkäisemiselle. Edellä mainittujen palveluiden turvaaminen on ehdottoman tärkeää hyvinvointiyhteiskunnassa. On tärkeää, että näiden palveluiden saatavuus turvataan kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti ottaen huomioon myös esimerkiksi vailla digitaitoja olevat kansalaiset.

Kuluttajaliitto pitää tärkeänä, ettei muutoksella heikennetä asiakkaiden mahdollisuuksia saada esitetyn Oikeuspalveluviraston alaan kuuluvia palveluita. Perusteluissa on esitetty, että vaikutukset kansalaisiin olisivat välillisiä ja lähinnä heidän asemaansa parantavia muun muassa yhdenvertaisuuden ja tehokkaamman keskitetyn viestinnän kautta. Kuluttajaliitto pitää näin ollen tehtyä esitystä Oikeuspalveluviraston perustamisesta kannatettavana.

Kuluttajaliitto esittää kohteliaimmin tässä yhteydessä toivomuksen, että Oikeuspalveluvirasto voisi mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa tarkastella esimerkiksi toimipaikkojen, palvelukanavien ja palveluaikojen laajentamista ja muita neuvonnan tavoitettavuuden parantamisen keinoja, mikäli näille havaitaan tarvetta.