Lausunnot

Lausunto matkapalveluyhdistelmien valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksuista

10.12.2021 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Työ- ja elinkeinoministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25939/2021
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI MATKAPALVELUYHDISTELMIEN TARJOAJAN VALVONTA- JA MAKSUKYVYTTÖMYYSSUOJAMAKSUSTA ANNETUN LAIN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta ja esittää seuraavat huomiot:

Nyt käsillä olevassa hallituksen esitysluonnoksessa on tarkoitus helpottaa matkailualan koronapandemiasta aiheutuneita haittoja siten, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määräisi eikä perisi valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021. Vastaavanlainen lakimuutos tehtiin vuonna 2020. Ehdotettu muutos ei vaikuttaisi matkanjärjestäjien velvollisuutteen asettaa kattava vakuus, jolla turvataan kuluttajien suorittamat maksut maksukyvyttömyystilanteita varten.

Kuluttajaliitto kannattaa ehdotusta, sillä matkanjärjestäjien tukeminen vaikeassa tilanteessa on tärkeä tavoite, jolla turvataan yritysten toimintaedellytyksiä, työpaikkoja ja kuluttajien matkustusmahdollisuuksia tulevaisuudessakin. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua matkustajien kuluttajansuojaa heikentämällä. Ehdotus koskee vain matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain mukaista kiinteää valvontamaksua ja matkapalveluyhdistelmien myynnin liikevaihdon perusteella maksettavaa maksukyvyttömyyssuojamaksua. Tällaisenaan ehdotus ei siis heikennä matkustajan kuluttajansuojaa, kuten myös ehdotetussa hallituksen esityksessä on tuotu esiin. Jatkovalmistelussa tulee huolehtia siitä, ettei ehdotukseen tehdä kuluttajan asemaa heikentäviä muutoksia.