Lausunnot

Lausunto luonnoksesta asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaksi ja toimeenpanosuunnitelmaksi 2022-2026

10.12.2021 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Tunnisteet: VN/5787/2021, STM114:00/2021
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUSSTRATEGIAKSI JA TOIMEENPANOSUUNNITELMAKSI 2022-2026

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot.

Kuluttajaliitto on ollut mukana asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian valmistelun työryhmässä. Potilas- ja asiakasturvallisuudessa on Suomessa runsaasti kehitettävää ja paljon uudistustyötä tulee tehdä tulevina vuosina. Kuluttajaliitto kannattaa luonnosta asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaksi sekä toteaa sen olevan ansiokas ja monipuolinen. Sosiaali- ja terveydenhuoltosektori on toiminnaltaan laaja-alainen ja tästä syystä on tärkeää, että myös strategiassa tarkastellaan aihepiirin eri ulottuvuuksia kattavasti. Asiakkaiden osallisuus ja kuunteleminen on keskeistä potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittymiselle ja on tärkeää, että tämä tuodaan strategialuonnoksen alussa esiin. On hyvä, että strategialuonnoksessa on tunnistettu myös kasvava tarve etä- ja digipalveluita koskevan säätelyn uudistamiselle. Asiakkaan oikeudet tulee turvata myös silloin, kun palvelu annetaan digitaalisesti.

Kuluttajaliitto katsoo, että on tärkeää, että strategialuonnoksessa tuodaan esiin potilasasiamiesjärjestelmän uudistustarve. Potilasasiamies on keskeinen henkilö potilaan oikeuksien edistämisessä sekä potilasturvallisuuden toteutumisessa. Potilasasiamies voi auttaa potilasta potilasturvallisuuden haittatapahtuman jälkeen tehtävän potilasvahinkoilmoituksen täyttämisessä ja näin mahdollistaa potilaille heidän pääsy oikeuksiinsa. Potilasasiamiesjärjestelmään kohdistuu kuitenkin merkittäviä uudistustarpeita ja on keskeistä, että nämä tuodaan myös strategialuonnoksessa esiin.

Potilas voi kohdata terveydenhuollossa haittatapahtumia, joita ei korvata perinteisen potilasvahinkomenettelyn kautta. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun potilas kohtaa epäasiallista kohtelua vastaanotolla terveydenhuollon henkilöstön toimesta, mutta potilasvahingon kriteerit eivät täyty. Tällainen potilas- ja asiakasturvallisuuden haittatapahtuma voi vaikuttaa asiakkaan kokemaan turvallisuudentunteeseen sote-palveluissa. Vaikka palvelussa olisi siis virhe, joutuu julkisen terveydenhuollon asiakas maksamaan näissä tilanteissa asiakasmaksun eikä hänellä ole lainsäädännön turvaamaa oikeutta taloudelliseen hyvitykseen palvelussa olleesta virheestä. Olisi tärkeää, että asiakasta suojellaan kaikissa tilanteissa erilaisilta palvelun haittatapahtumilta ja oikeusministeriössä laadittu asiakkaansuojalainsäädäntöä koskeva esitys etenisi eduskuntaan pikaisesti.

Lopuksi Kuluttajaliitto haluaa tuoda esiin, että hyvinvointialueilla on suuri merkitys siinä, miten asiakas- ja potilasturvallisuus kehittyy Suomessa. Hyvinvointialueiden tulee alusta lähtien huomioida asiakas- ja potilasturvallisuus kaikessa toiminnassaan ja kehittää sitä alueellaan määrätietoisesti. Tämä edellyttää toiminnan riittävää resursointia sekä palvelunkäyttäjien systemaattista kuulemista.