Lausunnot

Lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta

8.10.2021 |

Valtionvarainministeriölle 
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25829/2020 
Annettu lausunto.fi-palvelussa 

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN ESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA 

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja kohteliaimmin esittää seuraavaa:  

Luonnoksella ehdotetaan muutettavaksi rahanpesulainmuutoksella epäilyttävän liiketoimen, asiakkaan ja asiakassuhteen määritelmät sekä laajennettaisiin poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmää. Lisäksi asiakkaan tuntemista koskevia velvoitteita muutettaisiin sekä tehtäisiin täsmennyksiä asiakkaan tuntemiseen. Lisäksi muutettaisiin rahanpesun selvittelykeskuksen, ilmoitusvelvollisten ja valvovien viranomaisten oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Rahanpesun ja terrorismin estäminen on tärkeää ja nyt käsillä olevat ehdotetut muutokset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia. Kuluttajaliitto pitää hyvänä, että pyritään selkeyttämään määritelmiä tukemaan paremmin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä. Jos asiakassuhteen määritelmää täsmennetään siten, että asiakassuhteen merkitys ulottuu myös niihin kuluttaja-asiakkaisiin, jotka eivät ole perinteisessä merkityksessä asiakassuhteessa elinkeinonharjoittajaan, tulee mahdollisia vaikutuksia kuluttajiin tarkastella.  

Yleisellä tasolla Kuluttajaliitto kiinnittää huomiota siihen, ettei palveluiden saatavuuden tulisi asiakkaan tuntemisen vuoksi estyä tai hidastua enempää kuin on tarpeellista rahanpesun ja terrorismin ehkäisemiseksi.