Lausunnot

Lausunto tartuntatautilain muuttamisesta

30.9.2021 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Eduskunnan talousvaliokunnalle

ASIA: HE 131/2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Esityksen taustalla on tavoite suojata perustuslaillista oikeutta terveyteen ja elämään ehkäisemällä tartuntoja, edistämällä väestön terveyttä sekä turvaamalla jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. Samalla esityksen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa palvelujen turvallinen käyttö. Perusteluiden mukaan esitys toteuttaa myös perustuslaillisen oikeuden jokaiselle riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kuluttajaliitto pitää esityksen tavoitteita perusteltuina ja kannatettavina.

Tartuntatautilain väliaikaisia terveysturvalliseen maahantuloon liittyviä säännöksiä ehdotetaan jatkettavaksi. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossakin Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin luotettavaa todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta covid-19-taudista, saadusta hyväksyttävästä covid-19- rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta covid-19-testistä. Syksystä 2020 alkaen terveydenhuoltoa on kuormittanut covid-19-epidemiaan liittyvä hoito, testaus ja tartunnanjäljitys sekä kasvanut hoitovelka, joka edellyttäisi kiireettömien koronavirukseen liittymättömien terveyspalvelujen tuotannon lisäämistä. Tällä hetkellä henkilöstöä tarvittaisiin rajoilla tapahtuvasta toiminnasta takaisin muihin sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin ja palveluihin, esimerkiksi covid-19-rokotusten antamiseen ja koronasta aiheutuvan palvelu- ja hoitovelan purkamiseen. Esityksessäkin todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuudessa on tällä hetkellä useilla paikkakunnilla merkittäviä ongelmia, mikä aiheuttaa haasteita palveluiden järjestämiselle. Terveydenhuollon voimavarojen kohdentaminen rajanylityspisteille ja maahan saapuvien henkilöiden neuvontaan ja testaukseen voi johtaa palveluvajeisiin muussa terveydenhuollossa, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia muuhun kansanterveyteen ja väestön hyvinvointiin. Kuluttajaliitto yhtyy esityksen lausuntokierroksella esitettyyn huoleen siitä, aiheuttaako resurssien panostaminen rajoilla tapahtuvaan testaukseen ja todistuksien tarkastamiseen suurempaa haittaa kuin hyötyä väestön terveydelle. Kuluttajaliitto on erittäin huolissaan hoitovelan kasvusta, jota nyt esitettävä ratkaisu ilmeisestikin tulee osaltaan lisäämään.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä. Vaihtoehtona voimassa oleville säädetyille ja viranomaispäätöksin asetetuille velvoitteille ja rajoituksille toiminnanharjoittaja voisi tietyin edellytyksin vapaaehtoisesti edellyttää yleisötilaisuuteen osallistuvilta tai asiakas- ja osallistujatilaan tulevilta ihmisiltä koronatodistuksen esittämistä. Koronatodistusta voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa. On erityisen tärkeää, että tämä mahdollisuus koskisi vain sellaisia tiloja ja palveluita, joiden ei katsota olevan välttämättömiä kuluttajien arjen näkökulmasta. Todistuksen esittämisedellytys ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin tai välttämättömiin palveluihin.

Kuluttajaliitto yhtyy esityksessä esitettyyn arvion, jonka mukaan koronatodistuksen käyttöönotto
oletusarvoisesti lisää palvelujen käyttöä. Se voi kuitenkin myös karkottaa joitakin asiakkaita. Esimerkiksi
sellaiset asiakkaat, jotka eivät helposti rokotuksen tai sairastetun taudin perusteella pysty osoittamaan
matalaa tautiriskiä, saattavat jättää käyttämättä koronatodistusta edellyttävää palvelua. Erityisesti
Kuluttajaliitto haluaa kiinnittää valiokunnan huomiota siihen, että esityksen mukaan oireettomien aikuisten
testaus toteutettaisiin lähtökohtaisesti yksityisissä terveydenhuollon palveluissa, jotka voivat hinnoitella itse testeistä perittävät maksut. Kuluttajaliiton hintavertailun perusteella erot testien hinnoissa ovat huomattavia ja testit voivat olla hyvinkin kalliita kuluttajille. Maksu voi kotitalouden tulotasosta riippuen olla merkittävä ja vähentää näin rokottamattomien tai tautia sairastamattomien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin, joissa koronatodistus on otettu käyttöön. Mahdollisuudet myös esimerkiksi viikoittaiseen harrastustoimintaan osallistumiseen testitodistusta käyttäen voisi osoittautua taloudellisesti mahdottomaksi.

Kuluttajaliitto pitää erityisen tärkeänä sitä, että esityksessä on huomioitu alaikäisiä koskevat
erityiskysymykset. Tällä hetkellä rokotteen voivat Suomessa saada vain 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Siksi on perusteltua, että todistusta voidaan edellyttää vain 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. Lasten osalta on tärkeää, että mahdollisuus rokotustodistuksen tai negatiivisen testitodistuksen saamiseen turvataan julkisen terveydenhuollon piirissä, jotta todistuksen hankkimisesta perheelle aiheutuvat kustannukset eivät tarpeettomasti rajoita lasten ja nuorten osallistumista toimintaan ja tilanteisiin, joissa todistusta voidaan edellyttää.

Kuluttajaliitto pitää myös tärkeänä sitä, että henkilötietojen suojaan on kiinnitetty esityksessä huomiota. Ehdotetun sääntelyn mukaan todistus tarkistettaisiin lähtökohtaisesti teknisesti siten, ettei toiminnanharjoittajan tai tämän palveluksessa toimiva henkilö saisi tietoonsa, millä perusteella henkilölle
olisi todistus myönnetty. Vain poikkeuksellisissa tilanteissa voisi asiakas halutessaan esittää myös sellaisen todistuksen, josta todistuksen tietosisällön voisi nähdä. Henkilön yksityisyyden ja henkilötietojen
suojaaminen on erityisen tärkeää kun todistuksien tarkastamisesta vastaavat esityksen mukaan muut kuin viranhaltijat.

Kokonaisuudessaan esitys sisältää useita sellaisia toimenpiteitä, joilla on tai voi olla vaikutuksia kuluttajien mahdollisuuksiin osallistua ja saada haluamiaan palveluita. Esityksessä on lähdetty siitä, että toimenpiteet eivät rajoita ihmisten perusoikeuksia ja että ne ovat oikeasuhtaisia, täsmällisiä ja tarkkarajaisesti lainsäädännössä määriteltyjä. Siitä huolimatta niillä voi olla merkittäviä vaikutuksia ihmisten kannalta ja niillä osaltaan ohjataan ottamaan rokote, mikä korostuu etenkin jos useat toiminnanharjoittajat ottavat käyttöön todistuksen edellyttämisen. Tämän vuoksi on tarpeellista seurata tiiviisti esityksen mukaisten toimien vaikutuksia. Kuluttajaliitto pitää tästä näkökulmasta myös perusteltuna, että esityksen mukaiset toimet olisivat voimassa vain rajallisen ajan.