Lausunnot

Lausunto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereistä

24.6.2021 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriölle
Aihe: VN/11538/2021

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUSLUONNOKSESTA TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN LAATUREKISTEREISTÄ

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää siitä seuraavat huomiot.

Kuluttajaliitto katsoo, että kansalliset laaturekisterit ovat kannatettavia ja vaikuttavuustiedon yhteneväinen kerääminen on tärkeää. Laaturekisterit parantavat terveydenhuollon palveluiden laatua ja voivat lisätä eri alueiden tasa-arvoistumista, kun laaturekistereiden avulla havaitaan, onko joillakin alueilla tarvetta erillisille kehittämistoimille.

Potilaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden näkökulmasta on tärkeää, että laaturekistereiden raportointiin palveluiden käyttäjille kiinnitetään alusta alkaen huomiota. Pelkkä laaturekistereiden olemassaolo ei riitä, jos tiedot eivät välity kansalaisille ymmärrettävässä muodossa. Jos tiedotus laaturekistereistä toteutuu hyvin, lisäävät laaturekisterit terveydenhuollon palvelujärjestelmän avoimuutta.

Kuluttajaliitto katsoo, että nyt valitut rekisterit ovat perusteltuja, mutta rekisteritoimintaa tulee jatkossa laajentaa ja kehittää. Huomiota tulee myös kiinnittää siihen, millä tavalla laaturekistereiden tietoja hyödynnetään parhaiten alueellisesti. On tärkeää, että sosiaalihuollon vaikuttavuustieto saadaan mukaan laaturekistereihin lähitulevaisuudessa. Kuluttajaliitto katsoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on oikea taho ylläpitämään kansallisia laaturekistereitä. Laaturekistereiden ylläpidon ja kehittämisen resursointi tulee turvata myös tulevaisuudessa.