Lausunnot

Lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä

18.6.2021 |

Oikeusministeriölle
Asia: VN/13298/2019

LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTTAMISEKSI

Lausunnonantajan lausunto

Oikeusministeriö on pyytänyt Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:ltä (jälj. Kuluttajaliitto) lausuntoa velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä. Kuluttajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Esitetyillä muutoksilla on ensisijaisesti tarkoitus EU direktiivin tavoitteiden mukaisesti nopeuttaa ja helpottaa rehellisten yritystoiminnassa epäonnistuneiden yrittäjien velkajärjestelyyn pääsyä ja sitä kautta uutta velatonta alkua. Kuluttajaliitto kannattaa ehdotuksia, joista suuri osa koskee myös ihmisiä, jotka ovat velkaantuneet kuluttajan asemassa. Erityisesti kuluttajavelallisiin kohdistuvista muutoksista Kuluttajaliitto pitää pitkäaikaistyöttömyyden estevaikutuksen lyhentymistä 18 kuukaudesta 12 kuukauteen perusteltuna.

Velkajärjestelyyn pääsyn helpottaminen saattaa johtaa osittain siihen, että luotonmyöntäjät arvioivat luottoriskejä uudelleen, mikä saattaa heikentää joidenkin kuluttajien mahdollisuuksia saada luottoa. Sinällään tämä ei ole huono asia: luotonhakijan maksukyvyn varmistaminen yksi keino ehkäistä ylivelkaantumista. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että niillä pienituloisilla, joilla on mahdollisuus selvitä velkojen maksusta, on tulevaisuudessa mahdollisuus saada luottoa kohtuullisin ehdoin.