Lausunnot

Lausunto sijoitusrahastolain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

17.6.2021 |

Valtionvarainministeriölle
Tunniste: VM106:00/2020
Annettu lausuntopalvelu.fi palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI SIJOITUSRAHASTOLAIN, VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJISTA ANNETUN LAIN JA FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta ja esittää seuraavaa:

Kuluttajaliitto kannattaa pääosin luonnosta hallituksen esitykseksi. Jatkovalmistelussa toivotaan kiinnitettävän huomiota kuluttajavaikutuksiin etenkin, kun kyse on vaihtoehtorahastojen ennakkomarkkinoinnista muille kuin ammattimaisille sijoittajille.