Lausunnot

Lausunto kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta

11.6.2021 |

Sosiaali- ja terveysministeriölle
VN/13922/2021

KULUTTAJALIITON LAUSUNTO KANSALLISEN LAPSISTRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMASTA

1. Lapset, nuoret ja koronakriisi

Osiossa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

Lapsistrategian toimeenpanon edistäminen yhteistyössä laadittavan lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvan monialaisen toimenpidekokonaisuuden kanssa.

Koronakriisi on vaikuttanut syvästi lasten, nuorten ja perheiden asemaan. On olennaista, että lapsistrategian toimeenpanoa edistetään yhteistyössä koronan jälkihoitoa ja jälleenrakennusta koskevan strategisen työn kanssa sekä erityisesti lasten ja perheiden asema huomioiden.

Lapsivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia ja lasten osallisuutta koskeva koulutuskokonaisuus ja tukiaineistot kunnille ja alueille yhteistyössä LAPE-muutosohjelman kanssa.

Kunnilla on merkittävä rooli koronan jälkihoidon kannalta, ja kriisi on myös osaltaan korostanut lapsivaikutusten arvioinnin, lapsibudjetoinnin ja lasten osallisuuden merkitystä. Vuonna 2021 alkavalla valtuustokaudella on syytä panostaa näiden elementtien kehittämiseen ja tarjota aineistoa kuntien ja alueiden käyttöön.

Lapsivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia ja lasten osallisuutta koskeva koulutuskokonaisuus ja tukiaineistot kuntien nuorisovaltuustoille ja muille lasten ja nuorten vaikuttajaryhmille.

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on perusteltua tarjota edellä kuvattua koulutusta ja aineistoja myös kuntien nuorisovaltuustoille, nuorisoneuvostoille, lasten parlamenteille ja muille lasten ja nuorten vaikuttajaryhmille. Koulutuskokonaisuus ja tukiaineistot tulee suunnitella ja toteuttaa yhdessä kuntatoimijoiden, kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen kanssa.

Etäpalveluiden kehittämishanke yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa

Korona on korostanut alueellista eriarvoisuutta ja eri asemassa olevien lasten kokemuksia. Etänä toteutetut palvelut ovat auttaneet osaltaan turvaamaan lasten oikeuksien toteutumista poikkeusaikana, mutta samalla ne ovat nostaneet esiin yhdenvertaisuuskysymyksiä ja nopeuttaneet digitalisoitumiskehitystä. On olennaista, että lähivuosien kehityksessä huomioidaan laajasti eri alueilla ja elämäntilanteissa olevien lasten yhdenvertaisuus ja erityistarpeet.

Mitä mieltä olette ehdotetuista toimenpiteistä?
Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua

Muutosehdotus tai muu kommentti:


2. Syrjinnän ja eriarvoisuuden torjunta

Osiossa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

Tiedonkeruu hyvinvointierojen syistä ja niihin vaikuttamisesta.
Parlamentaarinen komitea edellytti toimia lasten ja nuorten hyvinvointierojen syiden kartoittamiseksi, jotta hyvinvointieroihin voidaan puuttua mahdollisimman vaikutuksellisin ja lapsen oikeuksia kunnioittavin keinoin. Tämä tiedonkeruu on perusteltua yhdistää mahdolliseen eurooppalaisen lapsitakuun toteutukseen Suomessa, jolloin se on toteutettavissa virkatyönä ja yhdistettävissä muuhun strategian toimeenpanoon. Lapsistrategian toimeenpanossa vahvuutena on tällöin kokonaisvaltainen ote lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Toteutetaan pilotti saavutettavuudesta ja tietoyhteiskunnan toimintamuodoista yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa.

Lapset ja nuoret eivät aina ole tasavertaisessa asemassa tietoyhteiskunnan jäseninä. Tämä korostuu, kun palveluja ja toimintaa toteutetaan enenevässä määrin digitaalisessa muodossa, ja muun muassa YK:n lapsen oikeuksien komitea on kiinnittänyt huomiota tähän ”digitaaliseen kuiluun” (digital divide). Pilotissa on mahdollista kehittää yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa ratkaisuja ja suuntaviivoja yhdenvertaisemman ja saavutettavamman digitaalisen kansalaisuuden turvaamiseksi.

Mitä mieltä olette ehdotetuista toimenpiteistä?
Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua

Muutosehdotus tai muu kommentti:
Tiedonkeruu lasten ja nuorten hyvinvointierojen syiden kartoittamiseksi on tärkeää. Kuluttajaliitto kannattaa myös pilottia saavutettavuudesta. Kun lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita muutetaan digitaaliseen muotoon, on kiinnitettävä erityistä huomiota palveluiden turvallisuuteen ja saavutettavuuteen.

3. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaaminen

Osiossa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeudet huomioidaan osana eurooppalaista lapsitakuuta.

Parlamentaarinen komitea edellytti, että haavoittuvuutta huomioitaisiin paremmin ja että haavoittuvuutta lisäävien seikkojen kasautuminen tunnistettaisiin. Tämä tietopohjaa ja osaamisen kehittämistä vaativa työ soveltuu hyvin toteutettavaksi eurooppalaisen lapsitakuun yhteydessä, sillä sitä koskeva neuvoston suositus painottaa samoin muita heikommassa asemassa olevien lasten erityistarpeita. Haavoittuvuuden huomioimisen tuleekin olla läpileikkaavana periaatteena lapsitakuutyössä.

Laaditaan valtakunnallinen toimenpideohjelma luvattomasti sijaishuoltopaikasta poistumisten ennaltaehkäisyyn, luvattoman poissaolon aikaiseen toimintaan sekä jälkityöhön.

Lastensuojelulaitoksista luvattomasti poistuneet nuoret ovat suuressa riskissä joutua muun muassa ihmiskaupan uhreiksi tai muuten hyväksikäytetyiksi. Selvitysten perusteella tiedetään myös, että karkumatkalla olevat nuoret ovat alttiita päätymään rikoksen uhriksi tai tekemään itse rikoksia. Tämän monimuotoisen ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan sektorirajat ylittävää työskentelyä ja tiivistä yhteistyötä eri ammattilaisten ja viranomaisten sekä nuorten ja heidän perheidensä kesken. Siksi on perusteltua laatia valtakunnallinen toimenpideohjelma, jossa selvitetään ongelmakohdat ja luodaan selkeät ja yhteneväiset toimintaohjeet eri viranomaisten toiminnalle.

Toteutetaan lastensuojelun käsikirja lapsille ja nuorille.

Lastensuojelussa on todettu paikoittain suuria puutteita, eivätkä lapset aina ole tietoisia oikeuksistaan tai oikeusturvakeinoistaan. Toimenpiteessä suunnitellaan ja luodaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Lastensuojelun käsikirja -sivuston yhteyteen erityisesti lastensuojelun asiakkaana oleville nuorille oma www-sivustonsa. Suunnitellun sivuston sisältö perustuu Lastensuojelun käsikirjassa olevaan tietoon, ja tieto muotoillaan ja esitetään sivustolla erityisesti yläkouluikäisille nuorille sopivalla tavalla.

Laaditaan koulutuspaketti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä sateenkaariperheistä ammattilaisille.

Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat lapset ja nuoret kokevat usein muita enemmän kiusaamista ja syrjintää, ja lasten ja nuorten parissa työskentelevillä ammattilaisilla on suuri merkitys heidän hyvinvointinsa kannalta. Tällä hetkellä ammattilaisilla ei kuitenkaan ole aina riittävästi tietoa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien lasten ja nuorten asemasta. Toimenpiteessä valmistetaan koulutuspaketti aiheesta lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten, kuten kouluterveydenhoitajien, kuraattorien ja muiden opiskeluhuollon toimijoiden sekä lastensuojelun ammattilaisten, käyttöön.

Mitä mieltä olette ehdotetuista toimenpiteistä?
Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua

Muutosehdotus tai muu kommentti:
Kuluttajaliitto kannattaa esitettyjä toimenpiteitä. On tärkeää lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta omista oikeuksistaan ja erityisen tärkeää se on silloin, kun lapsi tai nuori on lastensuojelun palveluiden piirissä tai muuten haavoittuvassa asemassa.

4. Lasten suojelu väkivallalta

Osiossa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

Toteutetaan lapsiuhritutkimus.

Lasten suojelu väkivallalta edellyttää tietoa heidän väkivaltakokemuksistaan. Varsinainen lapsiuhritutkimus on toteutettu viimeksi vuonna 2013, ja sen jälkeen asiaa on kartoitettu osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyä. Lasten ja nuorten kokema väkivalta on osin muuttunut koronakriisin myötä, ja siksi varsinainen lapsiuhritutkimus on tarpeen kokonaiskuvan saamiseksi ilmiöstä. Tutkimuksen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Toteutetaan opas ja koulutuskokonaisuus eron jälkeisen väkivallan muodoista.

Parlamentaarinen komitea korosti lapsistrategian linjauksissa väkivallan varhaisen tunnistamisen ja siihen puuttumisen merkitystä. Toimivia työmuotoja on tunnistettu muun muassa Lastenasiaintalo-työssä, ja on olennaista, että ne saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön. Siksi on perusteltua toteuttaa opas ja koulutuskokonaisuus lastenvalvojien, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun sekä tapaamispaikkojen työntekijöiden osaamisen ja valmiuksien tehostamiseksi.

Mitä mieltä olette ehdotetuista toimenpiteistä?
Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua

Muutosehdotus tai muu kommentti:


5. Lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut

Osiossa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:
Laaditaan toimintasuunnitelma päihteillä oireilevien lasten ja nuorten tukemiseksi.

Päihdehaitat kasautuvat entistä selkeämmin pienelle osalle lapsia ja nuoria, ja lasten ja nuorten päihdepalvelut on toisaalta järjestetty valtakunnallisesti hyvin hajanaisesti. Päihteillä oireilevien nuorten kanssa tehdään työtä esimerkiksi kolmannella sektorilla ja etsivässä nuorisotyössä, mutta systemaattiset, lapsilähtöiset tuki- ja kuntoutuspolut ovat puutteellisia tai puuttuvat kokonaan. Uudistetun päihdestrategian linjaukset tulee ulottaa mahdollisimman vaikutuksellisesti lasten ja nuorten tukemiseen, jotta päihteillä oireilevien lasten ja nuorten oikeus tarvitsemaansa tukeen toteutuu laadukkaasti, systemaattisesti ja alueellisesti tasa-arvoisesti.

Toteutetaan selvityshanke ja laaditaan opas palveluiden saavutettavuudesta lapsille ja nuorille.

Palveluiden saavutettavuus on olennaista lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lisää tietoa kuitenkin tarvitaan, jotta lasten ja nuorten kokemukset palveluista, niiden saavutettavuudesta ja laadusta saadaan huomioitua palvelujen kehittämisessä lähivuosina. Samalla on tärkeää varmistaa, että lapset ja nuoret saavat esimerkiksi opiskeluhuollon kautta tietoa eri palveluista ja mahdollisista avun kanavista. Selvitystyön perusteella tunnistetaan palvelujen saavutettavuuteen ja laatuun liittyvät ongelmakohdat lasten ja nuorten näkökulmasta, ja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lapsille ja nuorille tarkoitettu opas (”Mistä saan apua”).

Laaditaan yhtenäinen toimintamalli ensitiedon antamiseen.

Ensitiedolla tarkoitetaan tietoa, joka annetaan perheelle, kun perheenjäsenet kohtaavat lapsen tai sikiön sairauden tai vammaisuuden. Tutkimuksissa on todettu, että sillä, miten ensitieto annetaan, on suuri merkitys vanhempien ja lapsen suhteeseen varhaisessa vuorovaikutuksessa. Vanhemmat tarvitsevat tietoa lapsen vammasta ja siitä, miten lapsen kehitystä parhaiten tuetaan. Perheen ja ammattilaisten yhteistyölle luodaan pohja ensitiedon antamisen yhteydessä. Ensitiedon antamiseen tarvitaan koko maan kattava yhtenäinen malli, jotta perheet voivat yhdenvertaisesti saada apua ja tukea odottamattomassa ja haastavassa elämäntilanteessaan. Kun lapsen ja perheiden palvelut koordinoidaan ja integroidaan alusta lähtien lasta ja perhettä aidosti hyödyttäväksi kokonaisuudeksi, vahvistetaan lasten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa ja osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

Mitä mieltä olette ehdotetuista toimenpiteistä?
Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua

Muutosehdotus tai muu kommentti:
Kansallisen lapsistrategian toteuttaminen tulee kytkeä sote-uudistukseen jo alkuvaiheessa.

6. Varhaiskasvatus ja koulutus

Osiossa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

Laaditaan opettajille ajantasainen materiaalipaketti lapsistrategiasta ja lasten oikeuksista.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtion varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat tietoa omista oikeuksistaan, ja järjestötoimijat ovat tehneet erinomaista työtä oppimateriaalien tarjoamiseksi eri ikäryhmien lapsille ja nuorille. Nyt on hyvä aika varmistaa oppimateriaalien ajantasaisuus ja kattavuus sopimusvelvoitteen täysimääräiseksi toimeenpanemiseksi. Myös kansallisen lapsistrategian linjaukset ja tavoitteet on syytä sisällyttää materiaaliin, ja materiaalin saavutettavuus on hyvä varmistaa.

Toteutetaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankekokonaisuus.

Oikeusministeriössä ja opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnissä oleva demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihanke auttaa toteuttamaan lapsistrategian linjauksia sekä strategian visiota. Molemmissa painotetaan lasten osallisuutta sekä sitä tukevaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta lasten kehityksessä ja kasvussa aktiiviseen kansalaisuuteen ja täysimittaiseen yhteiskunnalliseen toimijuuteen. Tämä pilottihanke on sidottava lapsistrategian toimeenpanoon ja sille on varmistettava riittävät resurssit.

Mitä mieltä olette ehdotetuista toimenpiteistä?
Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua

Muutosehdotus tai muu kommentti:


7. Perheen riittävä toimeentulo sekä työn ja perheen yhteensovittaminen

Osiossa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

Puututaan lapsiperheköyhyyteen ja syrjäytymiseen eurooppalaisen lapsitakuun mukaisesti.

Parlamentaarinen komitea korosti linjauksissaan lapsiperheköyhyyden vähentämisen tärkeyttä. Tämä tavoite on sopusoinnussa Euroopan unionin lapsen oikeuksien strategian ja eurooppalaisen lapsitakuun kanssa, ja siksi sen edistäminen on perusteltua sitoa lapsitakuun toteutukseen.

Toteutetaan vaikuttamiskampanja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa työn ja perheen yhteensovittamisesta.

Lapsi- ja perhemyönteinen Suomi edellyttää joustavaa työn ja perheen yhteensovittamista ja lapsi- ja perhemyönteistä työelämää. Samalla kuin jo käynnissä oleva työ esimerkiksi perhevapaauudistuksen parissa parantaa edellytyksiä työn ja perheen yhteensovittamiselle, myös yksityisen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli. Vaikuttamis- ja viestintäkampanja yhteistyössä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa on omiaan levittämään hyviä käytäntöjä ja ymmärrystä lapsi- ja perheystävällisestä työelämästä koko yhteiskunnan asiaksi.

Mitä mieltä olette ehdotetuista toimenpiteistä?
Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua

Muutosehdotus tai muu kommentti:


8. Lasten läheis- ja vertaissuhteet

Osiossa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

Toteutetaan digitoimijoiden kanssa vaikuttamiskampanja lapsen oikeuksista ja yksityisyyden suojasta.

Lapsen oikeuksien toteuttaminen digitaalisissa ympäristöissä edellyttää monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lapsen oikeudet ja yksityisyyden suoja digitaalisissa ympäristöissä ovat saaneet huomiota muun muassa vuorovaikutus- ja turvataitojen myötä, ja monet alan toimijat ovat omaksuneet tahoillaan hyviä toimintamalleja erilaisissa lasten ja nuorten käyttämissä digitaalisen median palveluissa. Tätä vaikuttamis- ja viestintätyötä olisi syytä koota yhteen ja yhdistää kansallisen lapsistrategian toimeenpanoon yhteisellä vaikuttamiskampanjalla.

Toteutetaan poikkihallinnollisesti tutkimushanke syrjäytymisvaarassa olevien ja osattomien lasten ja nuorten tilanteen selvittämiseksi.

Syrjäytymisvaarassa olevien ja osattomien nuorten turvallisuuspääoma voi olla vähäistä, jolloin he eivät osaa hakea tai saa apua haasteisiinsa. Turvallisuuspääoman vahvistamisella nuori pystyy tunnistamaan paremmin erilaisiin turvallisuusuhkia ja reagoimaan niihin: hakemaan ja pyytämään apua, välttämään riskikäyttäytymistä, tietämään apua olevan saatavilla ja tunnistamaan aikuisten ongelmallista käyttäytymistä. Tätä turvallisuuspääomaa edistetään yhtenä sisäisen turvallisuuden kansallisen yhteistyöryhmän painopistealueista. Sisäministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä tutkimushankkeessa kootaan yhteen kohderyhmäkohtaista tutkimustietoa ja luodaan menetelmä, jolla voidaan pitkäjänteisesti seurata syrjäytymisvaarassa olevien ja osattomien nuorten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista. Tämä työ on vaikutuksellinen tapa vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikeuksia käytännössä ja siksi se on syytä sitoa yhteen kansallisen lapsistrategian toimeenpanon kanssa.

Mitä mieltä olette ehdotetuista toimenpiteistä?
Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua

Muutosehdotus tai muu kommentti:


9. Lasten vapaa-aika ja harrastukset

Osiossa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

Tehdään yhteistyötä lajiliittojen kanssa hyvien käytäntöjen kehittämiseksi ja levittämiseksi.

Vapaa-aika ja harrastukset ovat tärkeitä lasten arjen osia. Parlamentaarinen komitea on korostanut strategian linjauksissa harrastusten merkitystä lasten ja nuorten kannalta, ja painottanut myös lapsilähtöisyyttä ja mieluisten harrastusten löytämistä. Lapsen kannalta haitallisiin käytäntöihin on puututtava, ja toimijoiden valmiuksia lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi ja muun muassa kiusaamisen ehkäisemiseksi on kehitettävä. Seurojen ja lajiliittojen kanssa tehtävä yhteistyö on tässä vaikuttava keino vakiinnuttaa hyviä käytäntöjä.

Toteutetaan pilotti etsivästä harrastustoiminnasta ja nuorisotyön yhteistyömallista harrastamisen Suomen mallissa yhteistyössä kuntien kanssa.

Harrastamisen Suomen malli tukee kaikkien lasten oikeutta myönteiseen tulevaisuuteen ja heidän osallisuuttaan yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Jos osa lapsista jää tässäkin mallissa huomiotta ja kuulematta, se heikentää heidän mahdollisuuksiaan kiinnittyä toimintaan ja harrastamiseen ja saattaa lisätä kasautuvaa syrjään jäämistä tai rikoksilla ja päihteillä oireilua. Tässä pilotissa kokeillaan, vahvistetaan ja mallinnetaan etsivää harrastustoimintaa yhdessä nuorisotyöntekijäresurssin kanssa ja tavoitetaan siten kohderyhmää, joka helposti muutoin jää harrastusten ulkopuolelle. Helsingissä ja muissa valituissa kunnissa toteutettava pilotti auttaa selvittämään haavoittuvassa asemassa olevien lasten kynnyksiä harrastamiseen ja mallintamaan tapoja, joilla lasten ja nuorten kannustaminen sekä sosiaalinen vahvistuminen toteutuisi harrastustoimijoiden työssä nykyistä vahvemmin.

Mitä mieltä olette ehdotetuista toimenpiteistä?
Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua

Muutosehdotus tai muu kommentti:


10. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

Osiossa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

Kootaan kattava tietopohja lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja koronakriisin vaikutuksista siihen.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit on koottu yhteen opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisussa 2011:3. Tätä indikaattorityötä on syytä vakiinnuttaa ja syventää osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Samalla olisi arvioitava, mitä pitkäaikaisia vaikutuksia koronakriisillä on lasten ja nuorten hyvinvointiin ja miten indikaattoreita ja tietopohjaa olisi tarpeen kehittää. Työ olisi sidottava yhteen myös perus- ja ihmisoikeusindikaattorien kanssa ja sitä tulisi edistää yhteistyössä indikaattorityön toimijoiden kanssa.

Toteutetaan lapsibudjetoinnin kehittämistä koskeva toimenpide lapsibudjetointityöryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Valtioneuvoston kanslia on asettanut työryhmän kehittämään lapsia koskevaa budjetointia ensin pilotilla vuoden 2022 talousarviossa ja myöhemmin budjetoinnin vakiinnuttamisella. Työryhmän raportti valmistuu toukokuun 2021 lopussa, ja siinä esitettävien toimenpiteiden edistämiseen on syytä tehdä varaus kansallisen lapsistrategian toimeenpanossa.

Mitä mieltä olette ehdotetuista toimenpiteistä?
Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua

Muutosehdotus tai muu kommentti:


11. Lapsen oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa

Osiossa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

Kerrotaan keskeisistä lainsäädäntöuudistuksista lapsille ymmärrettävällä tavalla.

Lasten ja nuorten osallisuuden turvaaminen ei ole vain heidän kuulemistaan hankkeiden valmistelun yhteydessä. Pitkäjänteinen osallisuuden tukeminen edellyttää myös lasten tiedonsaantioikeuden toteuttamista sekä lasten ottamista mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan.

Lapsistrategian toimeenpanossa valitaan ministeriöissä käynnissä olevista sääntelyhankkeista noin 4–6 lainsäädäntöuudistusta, jotka kiinnostavat lapsia ja nuoria. Kustakin uudistuksesta laaditaan nimenomaan lapsille suunnattu tietopaketti, jonka valmistelussa huomioidaan saavutettavuus sekä vähemmistöryhmiin kuuluvien lasten asema.

Toteutetaan lapsen oikeuksia ja erityisesti lasten osallisuutta koskeva koulutuskokonaisuus ammattilaisille.

Lasten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten osallisuuden ja toimijuuden tukemisessa, ja lapsen oikeuksien täysimääräinen ja aktiivinen toteutuminen edellyttää ammattilaisilta niiden osaamista. Tällä hetkellä lapsen oikeuksia koskevasta koulutuksesta Suomessa ovat vastanneet pääsääntöisesti kansalaisjärjestöt omana toimintanaan, mikä ei ole riittävää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteiden toteuttamiseksi. Lapsen oikeuksien koulutusta on laajennettava kattamaan kaikki lasten ja nuorten parissa työskentelevät sekä heitä koskevia päätöksiä valmistelevat ja tekevät toimijat. Lapsistrategian toimeenpanossa toteutetaan yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa koulutuskokonaisuus, jolla vahvistetaan toimijoiden valmiuksia ja edistetään lapsen oikeuksia ja erityisesti lasten osallisuutta koskevaa osaamista Suomessa.

Toteutetaan kampanja, jossa lapsilta ja nuorilta kysytään ideoita heidän oikeuksiaan edistäviksi toimenpiteiksi.

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeä arvo kansallisessa lapsistrategiatyössä. Toimeenpanossa on siksi syytä varata tilaisuus lasten ja nuorten omien ideoiden toteuttamiselle. Ideoiden kokoaminen sähköisellä kyselyllä tarjoaa tilaisuuden lasten ja nuorten oikeuksia koskevalle viestinnälle ja kokoaa yhteen tietoa siitä, miten oikeuksia olisi lasten ja nuorten mielestä syytä edistää. Kyselyn perusteella valitaan 2–6 toimenpidettä, jotka toteutetaan osana lapsistrategian toimeenpanoa.

Mitä mieltä olette ehdotetuista toimenpiteistä?
Kannatamme näiden toimenpiteiden jatkovalmistelua

Muutosehdotus tai muu kommentti: