Lausunnot

Lausunto matkapalveluyhdistelmien valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksuista

31.5.2021 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Työ- ja elinkeinoministeriölle
Tunniste: VN/11110/2021
Annettu lausuntopalvelu.fi palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI MATKAPALVELUYHDISTELMIEN TARJOAJAN VALVONTA- JA MAKSUKYVYTTÖMYYSSUOJAMAKSUSTA ANNETUN LAIN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta ja esittää seuraavat huomiot:

Nyt käsillä olevassa hallituksen esitysluonnoksessa on tarkoitus helpottaa matkailualan koronapandemiasta aiheutuneita haittoja siten, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määräisi eikä perisi valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2020. Näiden maksujen maksamista on jo kertaalleen lykätty. Ehdotettu muutos ei vaikuttaisi matkanjärjestäjien velvollisuutteen asettaa kattava vakuus, jolla turvataan kuluttajien suorittamat maksut maksukyvyttömyystilanteita varten.

Matkanjärjestäjien tukeminen on hyvä tavoite, jolla turvataan yritysten toimintaedellytyksiä, työpaikkoja ja kuluttajien matkustusmahdollisuuksia tulevaisuudessakin. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua matkustajien kuluttajansuojaa heikentämällä. Ehdotus koskee vain matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain mukaista kiinteää valvontamaksua ja matkapalveluyhdistelmien myynnin liikevaihdon perusteella maksettavaa maksukyvyttömyyssuojamaksua. Se ei vaikuta matkustajan maksukyvyttömyyssuojaan ja matkanjärjestäjän vakuudenasettamisvelvollisuuteen. Tällaisenaan ehdotus ei siis heikennä matkustajan kuluttajansuojaa, kuten myös ehdotetussa hallituksen esityksessä on tuotu esiin. Jatkovalmistelussa tulee huolehtia siitä, ettei ehdotukseen tehdä kuluttajan asemaa heikentäviä muutoksia.