Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksen luonnokseen markkinavalvontalain muutoksista

23.4.2021 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Työ- ja elinkeinoministeriölle
Tunniste: VN/18419/2020
Annettu lausuntopalvelu.fi palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI ERÄIDEN TUOTTEIDEN MARKKINAVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja esittää seuraavat huomiot:

Yleisiä huomioita esityksestä:

Käsillä oleva hallituksen esityksellä on tarkoitus antaa täydentävää kansallista sääntelyä suoraan sovellettavan EU-asetuksen soveltamisen tueksi.

Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan kuluttajansuojaa edistää se, että markkinavalvontalain soveltamista laajennettaisiin koskemaan myös huviveneitä, radiolaitteitä, laivavarusteita, energiaan liittyvät tuotteita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, joissa on vaarallisia aineita, kemikaaleja, kosmeettiset valmisteita sekä tupakkalaissa tarkoitetut tuotteita, vaikkakin sektorilakien valvontasääntely on pitkälti markkinavalvontalain sääntelyä vastaavaa siltä osin kuin se siirretään markkinavalvontalakiin. Kuluttajaliitto siis yhtyy perusteluiden näkemykseen siitä, että markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanon voidaan arvioida johtavan kuluttajansuojan tason nousuun EU:ssa, mikä on myös suomalaisten kuluttajien etu.

Lisäksi Kuluttajaliitto kannattaa, että markkinavalvonta-asetuksen mukaiset uudet markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuudet – oikeus hankkia tuotteita valehenkilöllisyyttä käyttäen ja verkkorajapintaan pääsyn rajoittaminen – otetaan tehokkaasti käyttöön. Kuten esityksessä todetaan, uudet toimivaltuudet helpottavat valvontaviranomaisten työtä sekä antavat laajemmat keinot puuttumiseen myös verkossa. Tämä on erityisen tarpeen sillä, verkossa tehtävien ostosten määrä on kasvussa ja tätä trendiä on entisestään vahvistanut Covid19-pandemia. Uudet valvontakeinot johtavat siihen, että markkinoilla saadaan valvottua tehokkaammin ja markkinoilta saadaan poistettua tehokkaammin kuluttajansuojaa vaarantavia tuotteita. Viranomaisen valvontatyön tehokkuuden parantaminen parantaa aina viime kädessä myös kuluttajien asemaa markkinoilla.

Markkinavalvonta tulisi tehokkaasti ulottua myös kolmansista maista tulevaan verkkokauppaan, sillä kuluttajat tilaavat yhä enemmän ja enemmän tavaraa suoraan kolmansista maista esimerkiksi alustojen kuten Amazonin ja Wishin kautta. Tällöin sisämarkkinoille pääsee jopa vaarallista tavaraa, johon pitäisi päästä puuttumaan nykyistä tehokkaammin.

Esityksen perusteluissa on katsottu, että uusien keinojen käyttäminen ei tulisi lähtökohtaisesti vaatimaan lisäresursseja, mikäli kävisi ilmi myöhemmin, että lisäresursseja tarvitaankin, markkinavalvonnalle on kuitenkin turvattava riittävät resurssit uusien keinojen käyttöönottamiseksi.

Huomioita markkinavalvontalakiin (1137/2016) esitettävistä muutoksista:

  • Oikeus hankkia tuotteita valehenkilöllisyyttä käyttäen (uusi 10 a §)

Valeostojen tekeminen voisi olla erityisen hyödyllinen keino verkkokauppoja valvottaessa. Nyt käsillä olevan esityksen perusteella valehenkilölle ei kuitenkaan ole mahdollista myöntää maksukorttia.  Valehenkilöllisyyden käyttäminen rajoittuu ainoastaan nimeen ja sähköpostiosoitteeseen.  On epäselvää, kuinka paljon valeostoja internetissä voitaisiin suorittaa ilman maksua. Lienee erittäin harvassa verkkokaupat, jotka myisivät tavaraa laskulla vain etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen perusteella.

Jotta viranomainen pystyisi tehokkaasti hyödyntämään tämän lakimuutoksen mahdollistamaa valehenkilöllisyyttä myös verkkokauppoja valvottaessa, tulisi vielä selvittää, mitä lainsäädäntömuutoksia vaadittaisiin, jotta viranomaiset saisivat käyttöön valehenkilöllisyydelle maksuvälineen sekä keinon tunnistautua vahvasti.