Lausunnot

Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

23.2.2021 |

Liikenne- ja viestintäministeriölle
Asia: LVM/1354/01/2019
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi
Annettu lausuntopalvelu.fi palvelussa

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Kuluttajaliitosta on tärkeää huolehtia siitä, että Suomen eri alueet ovat tavoitettavissa kohtuullisessa ajassa ja huolehtia siitä, että jos liikenteen peruspalveluita ei pystytä turvaamaan kaupallisesti, ne turvataan tarvittaessa yhteiskunnan tuella. Lisäksi on tärkeää turvata kaikkien väestöryhmien liikkumismahdollisuudet sekä pyrkiä tukemaan yhdyskuntarakenteen ja koko liikennejärjestelmän kestävyyttä.

Kuluttajaliiton mielestä kuluttajien kannalta esitetyistä toimenpiteistä keskeisimpiä ovat:
• joukkoliikenteen elvyttävä tukeminen, jolla pyritään palauttamaan joukkoliikenteen käyttö
koronaepidemiaa edeltävälle kasvu-uralle
• joukkoliikenteen rahoituksen lisääminen
• kaukoliikenteen kohtuullisen tason turvaaminen tarvittaessa henkilöliikenteen hankinnoin
• henkilöjunaliikenteen suorahankinnat ja liikenteen laajentaminen uusille alueille
• joukkoliikennepalvelujen kokonaisuuden kehittäminen nykyistä helppokäyttöisemmäksi,
nopeammaksi, esteettömämmäksi ja luotettavammaksi
• liikennejärjestelmän esteettömyyden ja liikenteen digitaalisten palveluiden saavutettavuuden
turvaaminen