Lausunnot

Lausunto vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta annetun lain muuttamisesta

22.2.2021 | Digi, verkko ja mobiili

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

HE 237/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Yleisellä tasolla monet arjen kannalta merkittävät julkiset ja yksityiset palvelut digitalisoituvat kovalla vauhdilla. Merkittävä määrä näistä palveluista vaatii käyttäjältä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Kuluttajaliiton mielestä sähköisen tunnistamisen saatavuus tulee nähdä myös kuluttajan oikeutena, ei pelkästään palveluntarjoajien asiana. Sähköinen tunnistautuminen on välttämättömyyspalvelu: se on portti moniin muihin palveluihin. Sähköisen tunnistamisen tulee olla helppoa ja turvallista käyttäjälle, ja sen tulee olla käytettävissä mahdollisimman laajasti sähköisissä palveluissa. Kuluttajaliitosta vahvan sähköisen tunnistamisen käytön laajentaminen on hyvä keino ehkäistä identiteettivarkauksia ja estää niistä kuluttajille koituvia haittoja.

Kuluttajaliitto kannattaa hallituksen esitystä. Hallituksen esityksen sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hallituksen esitysluonnosta koskevan lausunnon perusteella sähköisen tunnistamisen markkinat ovat kehittyneet tavalla, joka oli tavoitteena säädettäessä nykyisin voimassa olevasta ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelystä. Onkin perusteltua jatkaa enimmäishintasääntelyä, jotta markkinoiden myönteinen kehitys jatkuisi. Sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittyminen ja kasvaminen lisännee tunnistusvälineiden tarjontaa markkinoilla. Tämä parantaisi ihmisten mahdollisuuksia hyötyä digitaalisista palveluista ja tunnistautua sähköisesti. Kilpailun lisääntyessä palvelujen tarjonta lisääntyy mikä tuo kuluttajille lisääntyneitä valintamahdollisuuksia. Luottamusverkoston sisäisen hinnan laskeminen voi edistää kilpailua välitystoiminnassa, alentaa vähittäishintoja ja siten lisätä vahvan sähköisen tunnistamisen käyttöä ja volyymejä markkinoilla. Tämä madaltaa palvelujen tarjoajien kynnystä vahvan sähköisen tunnistamisen käyttämiseen.