Lausunnot

Lausunto vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta

12.2.2021 |

Kuluttajaliiton lausunto osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12528/2019

1 Lausunnonantaja on

Kunta tai kuntayhtymä
Valtion viranomainen
Järjestö
Palveluntuottaja
Vammainen henkilö
Jokin muu taho/henkilö

Mikä

Lausuntokohtia: 4

Työryhmän ehdotukset kokonaisuutena

Voidaanko työryhmän ehdotuksilla vahvistaa vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevien palveluiden asiakasprosesseissa? (Raportin luku 2, s. 14-47)

Kyllä
Kyllä pääosin
Ei pääosin
Ei
Ei kantaa

Vapaamuotoiset perustelut

Voidaanko työryhmän ehdotuksilla vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeutta yksilöllisiin tarpeisiin perustuviin palveluihin? (s. 14-47)

Kyllä
Kyllä pääosin
Ei pääosin
Ei
Ei kantaa

Vapaamuotoiset perustelut

Vammaispalvelulakiin liittyvät ehdotukset

Lausuntokohtia: 2

1 § 1 momentin 3 kohta

Kannatatteko ehdotettua muotoilua, jonka mukaan lain tarkoituksena olisi tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista? Rauenneessa hallituksen esityksessä käytettiin termiä itsenäinen suoriutuminen itsenäisen elämän sijaan. (s. 14)

Kyllä
Ei
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Lausuntokohtia: 2

1 § 1 momentin 4 kohta

Kannatatteko vammaisen henkilön edun lisäämistä palvelujen turvaamista koskevaan kohtaan? (s. 14)

Kyllä
Ei
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Lausuntokohtia: 2

1 §:n perustelut

Kannatatteko 1 pykälän perusteluihin tehtyjä muutosehdotuksia? (s. 19-27)

Kyllä
Ei
Osittain
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Lausuntokohtia: 4

3 §:n 3 momentti

Kannatatteko lisäysehdotusta, jonka mukaan vammaisella henkilöllä olisi oikeus käyttää hänelle soveltuvaa kommunikointikeinoa hänen osallisuutensa ja osallistumisensa tukemiseksi? (s. 15)

Kyllä
Ei
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Kannatatteko lisäysehdotusta, jonka mukaan vammaista henkilöä olisi tarvittaessa tuettava tiedon saannissa sekä oman mielipiteen muodostamisessa ja ilmaisemisessa? (s. 15)

Kyllä
Ei
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Lausuntokohtia: 2

3 §:n perustelut

Kannatatteko 3 pykälän perusteluihin tehtyjä muutosehdotuksia? (s.27-32)

Kyllä
Ei
Osittain
Ei kantaa

Lausuntokohtia: 2

4 § Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma

Työryhmä ei ehdottanut palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa koskevaan pykälään muutosta. Oletteko samaa mieltä siitä, että muutosta ei tarvita (s. 15)

Kyllä
Ei
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Lausuntokohtia: 2

4 §:n perustelut

Kannatatteko 4 pykälän perusteluihin tehtyjä muutosehdotuksia? (s. 32-35).

Kyllä
Ei
Osittain
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelu

Lausuntokohtia: 4

5 § 1 momentti

Kannatatteko ehdotusta siitä, että vammaisen henkilön palveluja koskevat päätökset olisi tehtävä toistaiseksi voimassa oleviksi tietyin edellytyksin? (s. 16)

Kyllä
Ei
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Ovatko määräaikaisen päätöksen edellytykset, joiksi ehdotetaan henkilön omaa etua, yksilöllistä tilannetta tai palvelun luonnetta, määritelty tarkoituksenmukaisesti? (s. 16)

Kyllä
Ei
Osittain
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Palvelun luonnetta määräaikaisen päätöksen edellytyksenä tulee arvioida asiakaslähtöisesti.

Lausuntokohtia: 2

5 § 2 momentti

Kannatatteko ehdotusta siitä, että asiakkaan esittämästä avun ja tuen tarpeesta tai palvelun toteuttamistavasta voitaisiin poiketa vain perustellusta syystä, joka olisi kirjattava päätökseen? (s.16)

Kyllä
Ei
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Lausuntokohtia: 4

5 § 3 ja 4 momentit

Kannatatteko vammaisen henkilön perheen ja läheisten tukemista koskevia ehdotuksia? (s. 16)

Kyllä
Ei
Osittain
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Kannatatteko 5 pykälän perusteluihin tehtyjä muutosehdotuksia? (s.35-44)

Kyllä
Ei
Osittain
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Sosiaalihuoltolain muuttamiseen liittyvät ehdotukset

Lausuntokohtia: 4

36 § Palvelutarpeen arviointi

Kannatatteko palvelutarpeen arviointia koskevaan pykälään tehtyjä muutosehdotuksia? (s. 17)

Kyllä
Ei
Osittain
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Kannatatteko 36 pykälän perusteluihin tehtyjä muutosehdotuksia? (s.44-45)

Kyllä
Ei
Osittain
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Lausuntokohtia: 2

39 § 1 momentti

Kannatatteko ehdotettua lisäystä, jonka mukaan asiakassuunnitelma olisi laadittava yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa omaisen, läheisen tai muun asiakkaan edustajan kanssa? (s. 18)

Kyllä
Ei
Osittain
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Lausuntokohtia: 6

39 § 2 momentti

Kannatatteko ehdotettua lisäystä siitä, että asiakassuunnitelma sisältäisi asiakkaan ja tarvittaessa asiakkaan läheisen ehdotuksen palveluiden tuottamistavasta, jolla voidaan parhaiten vastata asiakkaan tarpeisiin? (s.18)

Kyllä
Ei
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Kannatatteko ehdotusta, että pykälään lisättäisiin arvio asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista sekä toimintakyvystä? (s.18)

Kyllä
Ei
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Kannatatteko ehdotettuja lisäyksiä asiakkaan läheisen näkemyksen huomioon ottamisesta asiakassuunnitelmaa laadittaessa? (s. 18)

Kyllä
Ei
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

Lausuntokohtia: 2

39 §:n perustelut

Kannatatteko 39 pykälän perusteluihin tehtyjä muutosehdotuksia? (s. 45-46)

Kyllä
Ei
Osittain
Ei kantaa
Vapaamuotoiset perustelut