Lausunnot

Lausunto geenitekniikkalain muuttamisesta

21.1.2021 |

Sosiaali- ja terveysministeriölle
kirjaamo@stm.fi
tunniste: VN/18228/2020

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI GEENITEKNIIKKALAIN MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen
esitysluonnoksesta ja esittää siitä seuraavat huomiot:

Yleistä

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi geenitekniikkalakia EU:n yleisen
elintarvikeasetuksen uudistuksen johdosta. EU:n elintarvikeasetuksen edellyttämien muutosten lisäksi
ehdotetaan, että geenitekniikkalaissa lyhennettäisiin niin kutsuttuja kenttäkokeita koskevaa yleisön
kuulemisaikaa. Kuluttajaliitto kritisoi kuulemisajan lyhentämistä ja katsoo, että esitysluonnoksen perustelut kuulemisajan lyhentämiselle eivät ole riittäviä.

Kenttäkokeita koskeva yleisön kuulemisen määräaika

Esitysluonnoksessa esitetään kenttäkokeita koskevan yleisön kuulemisajan lyhentämistä 60 päivästä 30
päivään. Lisäksi lakiin lisättäisiin poikkeusmahdollisuus lyhentää kuulemisaika 7 päivään silloin, kun
muuntogeenisen organismin tarkoituksellisessa levittämisessä on kyse kiireellisestä lääketieteellisestä
toimenpiteestä, joka tarkoituksena on ihmisen hengen tai terveyden turvaaminen. Yleisön kuulemista koskevat säännökset tulisivat useimmiten sovellettavaksi muuntogeenisiä organismeja sisältävillä lääkkeillä ja rokotteilla tehtävissä kliinisissä lääketutkimuksissa sekä edellä mainittujen
lääkevalmisteiden erityisluvallisessa käytössä. Kuulemisajan lyhentämistä perustellaan esitysluonnoksessa sillä, että 60 päivän kuulemisaika on osoittautunut ongelmalliseksi tilanteissa, joissa geenitekniikan lautakunnan pitäisi tehdä nopeasti päätös muuntogeenisen organismin tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa. Esitysluonnoksessa todetaan, että nykyiset sähköiset järjestelmät helpottavat yleisön tiedonsaantia ja osallistumista kuulemiseen, mikä osaltaan perustelee kuulemisajan lyhentämistä.

Kuluttajaliitto kritisoi esitysluonnoksen kenttäkokeita koskevan kuulemisajan lyhentämistä 60 päivästä 30
päivään. Esitysluonnoksen perustelut kuulemisajan lyhentämiselle eivät ole riittäviä ja tarpeeksi kattavia
perustelemaan heikennystä kansalaisen osallisuudelle. Niin kuin esitysluonnoksessakin on tuotu esiin,
kansalaisten kiinnostus muuntogeenisillä organismeilla toteutettavia tutkimuksia kohtaan voi kasvaa
lähivuosina. Esimerkiksi rokotteet ovat olleet paljon esillä tiedotusvälineissä viime aikoina ja on mahdollista, että lähivuosina kansalaisten kiinnostus rokotteita kohtaan kasvaa entisestään. Kansalaisten kuulemisajan lyhentämistä ei voida siis pitää tästäkään syystä perusteltuna muutoksena.

Kuluttajaliitto katsoo kuitenkin, että esitysluonnoksen poikkeusmahdollisuus lyhentää kuulemisaika 7
päivään ihmisen henkeen tai terveyteen liittyvien syiden takia tietyissä tilanteissa on hyväksyttävä ehdotus, jos kuulemisajan lyhentämisellä voidaan pelastaa ihmishenkiä. Kuluttajaliitto haluaa kuitenkin painottaa, että hallituksen esityksessä tulisi tuoda nykyistä selkeämmin esiin se, että näin lyhyt kuulemisaika on poikkeus, jota tulisi tulkita suppeasti ja vain hyvin rajatuissa tilanteissa. Nykyisen esitysluonnoksen muotoilu kaipaa siis täsmennystä, jotta näin lyhyttä kuulemisaikaa voidaan pitää kohtuullisena.