Lausunnot

Lausunto väestötietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

14.1.2021 | Digi, verkko ja mobiili

Valtiovarainministeriölle

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI
VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ JA DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTON VARMENNEPALVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta
hallituksen esitykseksi ja esittää siitä seuraavat huomiot:

YLEISTÄ

Kuluttajaliitto kannattaa luonnosta hallituksen esitykseksi. Henkilötunnuksen muuttaminen on keskeinen
keino identiteettivarkausrikosten uhrien auttamiseksi. Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistunut
tietomurto osoitti, että henkilötunnuksen vaihtamisen tulisi olla nykyistä helpompaa ja uudistukselle on
tarvetta. On selvää, että Vastaamon tietomurron uhrien auttamiseksi tulee tehdä kiireellisesti kaikki
tarvittavat toimet. Samalla viranomais- ja säädöstasolla on pyrittävä estämään ja ennakoimaan mahdollisia tulevia tietomurtoja ja ohjaamaan yhteiskunnan tietojärjestelmien kehitystä siihen suuntaan, että henkilötunnuksen käyttö yksilöiden tunnistamisen välineenä vähenisi sekä julkisissa että yksityisissä
palveluissa. Yksilöiden vahvaa tunnistamista tulee edellyttää kaikilta kaupallisilta toimijoilta eli esimerkiksi
hyödykesidonnaisia kertaluottoja tarjoavilta yrityksiltä. Kuluttajaliitto kannattaa työryhmän ehdotusta siitä,
että jatkotyössä olisi tarkasteltava, millä keinoin henkilötunnuksen käyttöä voitaisiin ohjata lisää.
Henkilötunnusta ei ole tarkoitettu henkilöiden tunnistamiseen.

VTJL-LAIN MUUTOKSET

Kuluttajaliitto katsoo, että henkilötunnuksen muuttamisen tulisi olla nykyistä helpompaa. Ehdotetussa
luonnoksessa hallituksen esitykseksi henkilötunnuksen muuttamiselle asetetut kriteerit ovat kuitenkin
edelleen tiukat. Kuluttajaliitto katsoo, että hallituksen esitysluonnoksen ilmaus ”olosuhteiden perusteella
olisi ilmeistä, että henkilötunnusta tullaan käyttämään rikollisiin tarkoituksiin” on ilmeisyysvaatimuksen
osalta liian tiukka kriteeri. Kuluttajaliitto esittää, että ilmaus muutetaan esimerkiksi seuraavaksi
”olosuhteiden perusteella olisi todennäköistä, että henkilötunnusta tullaan käyttämään rikollisiin
tarkoituksiin”. Esitetty 12 a § tuo useita vaatimuksia henkilötunnuksen muuttamiseen ja voidaan nähdä,
että lievempi 3 momentin 3 kohta olisi perusteltu, jotta henkilötunnuksen muuttaminen olisi tosiasiassa
mahdollista kansalaisille säädetyissä tilanteissa. Edellytysten lieventämistä tukee myös hallituksen
esitysluonnoksen ilmaisu siitä, että henkilö itse on parhaassa asemassa arvioimaan, onko henkilötunnuksen vaihtaminen perusteltua. Jos nykyinen muotoilu pidetään kuitenkin ennallaan, hallituksen esitysluonnokseen tulisi lisätä esimerkkejä siitä, milloin tilannetta voidaan pitää sellaisena, että ilmeisyysvaatimus täyttyy.

On hyvä, että nyt ehdotetussa laissa poistetaan edellisen säädöksen vaatimus väärinkäytösten
toistuvuudesta. Kuluttajaliitto toteaa kuitenkin, että ehdotetun säännöksen ensimmäinen vaatimus 1)
henkilötunnus on rikoksen seurauksena kolmannen osapuolen tiedossa, ei kata kaikkia mahdollisia
tilanteita, joissa henkilötunnuksen vaihtaminen voi tulla tarpeen. On esimerkiksi mahdollista, että henkilö
itse tulee erehdyksessä paljastaneeksi henkilötunnuksensa sosiaalisen median alustoilla tai vastaavassa
paikassa, jossa se voi päätyä lukuisten kolmansien tahojen tietoon. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on huomioitu tämä problematiikka ja todettu, että muun kuin rikollisen perusteen vaatimus ei ole mahdollista toteuttaa kiireellisessä aikataulussa. Kuluttajaliitto toteaa, että henkilötunnuksen vaihtaminen on kiireellistä saada nopeasti uudistettua. Muita kuin rikosperusteisia tarpeita henkilötunnuksen vaihtamiselle on syytä arvioida mahdollisimman pian.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on nostettu esiin mahdollisia haasteita, joita henkilötunnuksen
muuttaminen voi aiheuttaa kansalaiselle esimerkiksi hänen toimiessaan kuluttajana. Niin kuin
luonnoksessakin hallituksen esitykseksi on tuotu esiin, viranomaistaholta tulevan ohjeistuksen merkitys on keskeinen silloin, kun kansalainen harkitsee henkilötunnuksen vaihtoprosessiin ryhtymistä. Ohjeistusta tulee antaa yrityksille, muille viranomaisille sekä kansalaisille ja siinä tulee huomioida tiedon
ymmärrettävyys ja eri asiakasryhmien tarpeet. On myös huomioitava, että kaikilla luonnollisilla henkilöillä
ei ole mahdollista tehdä hakemusta sähköisesti tai luottamus sähköisiin välineisiin on saattanut
tietomurron seurauksena järkkyä.

Kansalaisella tulisi olla selvä näkemys siitä, mitä hänen tulee tehdä, jotta henkilötunnuksen vaihtaminen
onnistuu sujuvasti. Toisaalta kansalaiselle on annettava selkeää tietoa ennen henkilötunnuksen
vaihtoprosessia siitä, mitä asioita henkilötunnuksen vaihtaminen tulee häneltä edellyttämään.
Henkilötunnuksen vaihtaminen on henkilölle hyvin merkittävä asia. Tästä syystä on tärkeää, että julkinen
valta pyrkii kaikin toimin edesauttamaan sitä, että mahdolliset henkilötunnuksen käyttöön liittyvät
ongelmakohdat minimoidaan. Voidaan nähdä, että henkilötietoihin kohdistuvan tietomurron uhri on
erityisen haavoittuvassa asemassa. Tästä syystä on hyvä, että luonnoksessa hallituksen esitykseksi
esiintuotu neuvontavelvollisuus koskisi myös yksityisen sektorin puolelta asioita, jotka mahdollisesti
vaativat luonnolliselta henkilöltä toimia, ja joilla voi olla suuri merkitys uhrin oikeusasemaan. Neuvontavelvollisuuden tulisi olla mahdollisimman laaja.

Kuluttajaliitto katsoo, että tiedonsaantioikeus ja selvitysvastuu tulisi olla Digi- ja väestötietovirastolla.
Henkilötunnuksen vaihtamista hakevalle henkilölle ei voida asettaa korkeaa selvitysvelvollisuutta vaan
selvitysvelvollisuus tulee olla viranomaisella.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Henkilötunnuksen vaihtaminen edellyttää kansalaiselta monenlaisia toimenpiteitä, joilla saattaa olla
esimerkiksi taloudellisia vaikutuksia. Jatkovalmistelussa onkin kiinnitettävä huomiota kansalaiselle
aiheutuvien vaikutusten arviointiin ja turvattava myös erityisryhmien yhdenvertaiset mahdollisuudet
henkilötunnuksen vaihtamiselle.