Lausunnot

Lausunto kilpailulain muuttamisesta

10.12.2020 |

EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

Kuluttajaliitto- Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää valiokuntaa lausuntopyynnöstä ja esittää
seuraavat huomiot hallituksen esityksestä:

Esityksen tarkoituksena on tehdä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien
parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (ECN+ direktiivi) kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät muutokset kilpailulakiin.

Kuluttajaliitto kannattaa esitettyjä säännöksiä ja yhtyy hallituksen esityksessä esitettyyn näkemykseen, että direktiivin täytäntöönpano tulee todennäköisesti lisäämään sääntöjen ennaltaehkäisevää vaikutusta.
Tämän lisäksi kilpailunrajoitusten valvonta tulee tehostumaan. Toimiva kilpailu ja yritysten välisten
tasapuolisten kilpailuedellytysten turvaaminen hyödyttää myös kuluttajia. Hyvin toimiva kilpailu tarjoaa
kuluttajille vaihtoehtoja, pitää hintatasoa paremmin kurissa ja auttaa myös laadukkaiden hyödykkeiden ja
uusien innovaatioiden syntyä. Kuluttajien hyvinvointi ja etu ovat keskeisessä asemassa
kilpailulainsäädännön tavoitteita tarkasteltaessa. Toimintaympäristön muutokset ovat monilla aloilla tällä
hetkellä suuria ja erityisesti digitalisaatio muuttaa toimintaa ja toimintatapoja voimakkaasti ja voi johtaa
toimivan kilpailun näkökulmasta haasteellisiin tilanteisiin. Kilpailupolitiikan ja -lainsäädännön täytyy
mukautua uuteen tilanteeseen ja viranomaisilla tulee olla tehokkaat ja toimivat keinot puuttua kuluttajien
etuja vaarantaviin kilpailunrajoituksiin myös nopeasti. Säännösten ja soveltamisen yhtenäistäminen unioni alueella on kannatettava tavoite, kuten myös viranomaisten yhteistyön lisääminen.

Uudet säännökset ja niiden tehokas täytäntöönpano edistävät kuluttajien edun toteutumista. Kuluttajaliitto
kannattaa esityksiä ja pitää tärkeänä Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksien laajentamisen lisäksi
viraston riittävien resurssien turvaamista, jotta uudet valtuudet pystytään täysimääräisesti hyödyntämään
ja kilpailunrajoitusten valvonnan tehostumisesta saatavat hyödyt toteutettua.