Lausunnot

Lausunto lääkelain muuttamisesta

20.11.2020 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista

Kuluttajaliitto- Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä ja esittää siitä seuraavat huomiot:

Yleistä

Kuluttajaliitto katsoo, että apteekkitoiminnan uudistamiselle on olemassa suuri tarve ja apteekkijärjestelmä olisi tullut uudistaa täysin jo vuosia sitten. Lääkkeen käyttäjä joutuu tänä päivänä tinkimään jopa ruokaostoksistaan, jotta saa elintärkeät, mutta kohtuuttoman kalliit lääkkeet maksettua. Yhteiskunnan tulisi turvata jokaisen ihmisen edellytykset hyvään terveydentilaan, ja siinä kohtuuhintaiset lääkkeet ovat keskeisessä roolissa.

Kuluttajaliitto katsoo, että hallituksen esityksen tavoitteet ovat hyvät ja apteekkitoiminnan joustavoittaminen on tarpeellinen uudistus. Apteekkien määrän lisäämisen, kilpailun edistämisen ja apteekkipalveluiden saavutettavuuden parantamisen voidaan nähdä periaatteellisesti parantavan kuluttajien asemaa. Siitä huolimatta, että hallituksen esityksen tavoitteet ovat hyvät, ovat siinä esitetyt uudistukset riittämättömiä ja uudistuksen tosiasialliset vaikutukset lääkkeiden käyttäjän asemaan ovat vähäisiä.

Esitetyt uudistukset ovat oikeasuuntaisia mutta riittämättömiä

Kuluttajaliitto katsoo, että hallituksen esityksessä on useita oikeansuuntaisia, vaikkakin sellaisenaan riittämättömiä uudistuksia.

Kuluttajaliitto katsoo, että apteekkitoiminnan lupajärjestelmä tulee purkaa. Apteekkilupa tulee myöntää kaikille edellytykset täyttäville, eikä apteekkien määrää tai sijaintia tule rajoittaa. Apteekkitoiminnan lupajärjestelmän puolesta on perinteisesti argumentoitu sillä, että sen avulla varmistetaan väestön maanlaajuinen lääkkeiden saatavuus turvallisella tavalla. Kuluttajaliitto katsoo, että tämä argumentti on vanhentunut. Maanlaajuiseen lääkkeiden saatavuuden turvaamiseen on olemassa muitakin keinoja, kuin elinkeinonharjoittajia suosiva lupajärjestelmä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on myös nostanut edellä mainitut näkökulmat esiin tuoreessa selvityksessään ja ehdottanut muun muassa suoraa taloudellista tukea lääkkeiden vähittäismyynnin varmistamiseksi syrjäseuduilla.

Kuluttajaliitto katsoo, että apteekkien entistä helpompi perustaminen sairaaloiden yhteyteen on kannatettava uudistus. Kuluttajaliiton mielestä on myös hyvä, että verkkoapteekkitoiminnan sekä noutolokerikkojen sääntelyyn ehdotetaan lääkelain uudistuksessa täsmennyksiä. Kuluttajalla tulee olla entistä enemmän erilaisia vaihtoehtoja saada tarvitsemansa lääkkeet itselleen, mutta toiminnan tulee olla säänneltyä. Kuluttajaliitto katsoo, että huomiota tulisi tulevaisuudessa kiinnittää entisestään siihen, miten kuluttajia neuvotaan verkkoasioinnissa itsehoitolääkkeiden käytössä. Verkkoapteekkitoimintaa tulee myös vapauttaa niin, että verkkomyynti ei edellytä kivijalka-apteekkiin sidottua apteekkilupaa.

Kuluttajaliitto katsoo, että oikaisumahdollisuuden poisto lääkelain 41 §:stä on tärkeä ja tarpeellinen uudistus. Oikaisuvaatimus viivästyttää tällä hetkellä tarpeettomasti uuden apteekin tuloa alueelle ja heikentää näin kuluttajien asemaa.

Apteekkien myyntikatetta tulee laskea

Apteekkien myyntikate on tänä päivänä korkea, mikä hallituksen esityksessäkin on tuotu esiin. Lääkkeiden hintoja tulee laskea. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tuoreessa selvityksessään ehdottanut lääketaksan alentamista, jota ehdotusta Kuluttajaliitto kannattaa.

Kuluttajaliitto katsoo, että itsehoitolääkkeiden hintasääntelyn vapauttaminen on kannatettava uudistus ja hyvä alku lääkkeiden hintasääntelyn vapauttamiselle. Kuluttajaliitto katsoo kuitenkin, että lääkkeillä tulee jatkossakin aina olla enimmäishinta. Kuluttajaliitto kritisoi sitä, että itsehoitolääkkeiden hinnalla on uudistuksen jälkeenkin minimitaso. Hallituksen esityksen perustelut siitä, miksi minimitaso tarvitaan jatkossakin ovat myös puutteelliset. Hallituksen esityksessä perustellaan minimitasoa sillä, että on tarve varmistaa, etteivät apteekit käytä jatkossakaan alennettuja itsehoitolääkkeitä sisäänheittotuotteina.
Lääkkeiden markkinoinnin sääntely suojaa kuluttajaa aggressiiviselta myynniltä ja enemmän painoarvoa tulisi antaa sille näkökulmalle, miten lääkkeistä saadaan kuluttajalle mahdollisimman edullisia; lääketurvallisuudesta tinkimättä. Kuluttajaliitto näkee positiivisena, että hallituksen esityksessä turvataan kuluttajan oikeus saada tosiasiallisesti edullisin vaihtokelpoinen lääkevalmiste, joka voi olla myös itsehoitolääke.

KKV on ehdottanut selvityksessään, että tiettyjen itsehoitolääkkeiden myynti tulisi sallia myös apteekkien ulkopuolella. Kuluttajaliitto kannattaa KKV:n ehdotusta. Jos itsehoitolääkkeiden myynti vapautetaan, tulee se kuitenkin tehdä lääketurvallisuus huomioiden.

Sosiaalihuollon yksiköiden lääkevarastot ovat kannatettava uudistus

Kuluttajaliitto katsoo, että hallituksen esityksessä ehdotettu sosiaalihuollon yksiköiden lääkevarastoja koskeva säätely on tarpeellinen uudistus. Kuluttajaliitto haluaa kuitenkin muistuttaa, että on tärkeää varmistaa, että potilasturvallisuus ei vaarannu uudistuksen myötä. Toimintayksiköissä tulee olla selkeät prosessit siitä, että vain riittävän koulutuksen saaneilla työntekijöillä tulee olla mahdollisuus antaa potilaille yhteiskäytössä olevia lääkkeitä. Niin kuin hallituksen esityksessäkin tuotiin esiin, erityisen ongelmallisia potilasturvallisuuden kannalta ovat yöt ja viikonloput. Tähän asiaan tulee kiinnittää myös toimintayksiköissä huomiota.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että hallituksen esityksessä on paljon oikeansuuntaisia mutta sellaisenaan riittämättömiä ehdotuksia. Kuluttajaliitto pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä vakavasti tarkastelemaan, että voisiko hallituksen esitykseen lisätä Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksessään ehdottamia muutoksia, jotka toteutuessaan parantaisivat kuluttajien asemaa. Kaikki tarvittavat uudistukset on tehtävä viimeistään lääkealan tiekarttatyön yhteydessä. On myös tärkeää huolehtia siitä, ettei muutosten tekeminen viivästy turhaan.