Lausunnot

Lausunto työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta

17.11.2020 |

Kirjallinen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Kuluttajaliitto- Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen
esityksestä ja esittää siitä seuraavat huomiot:

Yleistä

Kuluttajaliitto pitää erittäin tärkeänä vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamista ja asiaa koskevien hallitusohjelmakirjausten toteuttamista. Vuoden 2018 kansalaisaloite osoitti selkeästi, että
järjestelmää kohtaan tunnetaan suurta epäluottamusta. Vakuutuspäätöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia henkilön loppuelämään, ja tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että kansalaiset kokevat, että nämä päätökset on arvioitu yhdenmukaisesti ja kansalaisen oikeusturvaa kunnioittaen. Kuluttajaliitto
katsoo, että tarkemmilla määräyksillä siitä, miten lääketieteelliset seikat sisällytetään annettavan etuuspäätöksen perusteluihin, voitaisiin lisätä menettelyjen ja ratkaisujen hyväksyttävyyttä. Erityisen
merkityksellistä se on siitä syystä, että huonosti perusteltu vakuutuspäätös voi heikentää kansalaisen
oikeusturvan toteutumista.

Kuluttajaliitto katsoo siis, että hallituksen esityksen tavoitteet ovat kannatettavia ja oikeasuuntaisia sekä
hyvä alku vakuutuslääkärijärjestelmän uudistamiselle. Siitä huolimatta ne ovat kuitenkin yksistään riittämättömiä ja vakuutuslääkärijärjestelmä tulisi uudistaa nykyistä perinpohjaisemmin.

Tarkemmat huomiot hallituksen esityksestä

Kuluttajaliitto on huolissaan esityksestä, jonka mukaan vakuutuslaitosten harkintavaltaa asiantuntijalääkärin käyttämisessä lisättäisiin. Asianosaisten oikeusturvan kannalta lääketieteellisen
osaamisen turvaaminen prosessissa on tärkeää. Mikäli resurssien paremman kohdentamisen nimissä
harkintavaltaa laajennetaan, on rajauksen oltava tiukka ja täsmällinen. Vain joissain tarkasti rajatuissa
tapauksissa lääketieteellisen osaamisen käyttäminen on niin ilmeisen tarpeetonta, että siitä voidaan
luopua. Kuluttajaliitto katsoo, että jos vakuutuslaitosten harkintavaltaa lisätään nykyisen hallituksen
esityksen mukaisesti, tulisi hallituksen esityksessä olla nykyistä kattavampi ja täsmällisempi esimerkkilista niistä tilanteista, jolloin lääketieteellisen osaamisen edellytyksestä ei voida luopua.

Kuluttajaliitto katsoo, että asiantuntijalääkärillä tulisi olla kyseisen lääketieteen alan erityisosaamista.
Asiantuntijalääkäri osallistuu päätöksentekoprosessiin nimenomaan lääketieteellisen asiantuntijuutensa ja kokemuksensa vuoksi ja siten erityisosaamisen edellyttäminen olisi perusteltua. Kuluttajaliitto toteaa myös, että edellytys asiantuntijalääkärin erityisosaamisen vaatimuksesta turvaisi nykyistä paremmin kansalaisten keskinäisen yhdenvertaisuuden. Sillä, onko vakuutuspäätöstä arvioimassa alan erikoislääkäri vai peruskoulutuksen saanut lääkäri, on vaikutusta siihen, miten asiantuntijalääkäri huomioi
vakuutuspäätöksen kannalta merkitykselliset lääketieteelliset seikat. Nykyinen järjestelmä, jossa
asiantuntijalääkärin oma lisäkouluttautumistausta käsiteltävään asiaan on sattumanvaraista, ei turvaa
vakuutuskorvauksen hakijoiden keskinäistä yhdenvertaisuutta riittävällä tavalla. Voidaan nähdä, että jos
asiantuntijalääkärillä on syvällinen erityisosaaminen käsiteltävästä asiasta, pystyy hän huomioimaan
vakuutuspäätöstä ratkaistaessa paremmin kaikki päätöksen kannalta olennaiset asiat potilasasiakirjamerkinnöistä. Erityisen merkityksellistä yhdenvertaisuuden turvaaminen on siitä syystä, että vakuutuspäätöksissä käsitellään asioita, jotka vaikuttavat keskeisesti kansalaisen henkilökohtaisen
vapauden ydinalueelle ja päätösten vaikutus henkilön elämään on myös usein hyvin pitkä.

Kuluttajaliitto pitää hallituksen esityksen tavoitteita päätösten paremmasta perusteluvelvollisuudesta hyvin kannatettavina. Kuluttajaliitto pitää tärkeänä myös sitä, että kannanotoissa ja ratkaisuissa pyritään
välttämään erityisosaamista edellyttävien lääketieteellisten termien käyttämistä. Kuluttajaliitto katsoo,
että päätöstä vahvistavan lääkärin sanamuodolla ei ole yhtä suurta merkitystä, kuin esimerkiksi päätösten perusteluiden selkeyttämisellä. Kuluttajaliitto katsoo kuitenkin, että aiempi ehdotus ”kunnian ja
omantunnon kautta” on kannatettavampi kuin nykyisen hallituksen esityksen ”käytettävissä olevien
tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta”.