Lausunnot

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle markkinavalvontalain muuttamisesta

20.10.2020 |

Asia: HE 154/2020 vp, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja
esittää seuraavat huomiot hallituksen esitysluonnoksesta:

Lakiin eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta (1137/2016, jäljempänä markkinavalvontalaki) ehdotetaan lisättävän säännökset markkinavalvonnan yhteyspisteestä, tuoteyhteyspisteestä sekä toimivaltuuksista näiden tehtävien hoitamiseksi. Yhteyspisteen ja tuoteyhteyspisteen tehtävää sekä näiden tehtävien hoitamiseen tarvittavia toimivaltuuksia esitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Lisäksi ehdotetaan kansallisista syistä, että tekstiili- ja jalkinemerkintöjen markkinavalvonta siirrettäisiin Kilpailu- ja kuluttajavirastolta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Kuluttajaliitto kannattaa kaikkia hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia.

Markkinavalvonta ja siihen liittyvä yhteistyö kuuluvat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ydinosaamiseen ja Kuluttajaliitto pitää siten myös tuoteyhteyspisteen ja yhteyspisteen tehtävien keskittämistä virastolle kannatettavana. Tehtävien keskittäminen parantaa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ja siten se välillisesti parantaa myös kuluttajien asemaa. Itsenäisellä ja riippumattomalla yhteyspisteellä tulee olemaan laaja koordinaatiotehtävä, jonka menestyksekäs toteutus edellyttää riittävää resurssointia. Virastolla on tarvittava kokemus ja osaaminen sekä toimivat yhteistyökanavat myös sidosryhmiin tehtävien hoitamiseksi. Kuluttajaliitto pitää tärkeänä, että sidosryhmät huomioidaan toiminnassa ja myös kuluttajille on tarjolla selkeää tietoa toiminnasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ovat katsoneet tarkoituksenmukaiseksi ja lainsäädännön täytäntöönpanon vahvistamiseksi välttämättömäksi, että jalkineissa käytettävien materiaalien sekä tekstiilituotteissa käytettävien materiaalien ja niitä vastaavien kuitujen koostumuksen vaatimustenmukaisuuden valvontatehtävät siirretään Kilpailu- ja kuluttajavirastolta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Kuluttajaliitto pitää tätä muutosta erittäin hyvänä. Kuten esitysluonnoksessa on todettu, tarvittavan kaltainen tekninen valvonta ei ole ollut kuluttaja-asiamiehelle tehokasta resurssien käyttöä, joten valvonta on jäänyt vähäiseksi. Kuluttajien turvallisuuden ja luottamuksen kannalta asia on kuitenkin merkittävä ja siten valvonnan keskittäminen tältä osin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle on kannatettavaa. Uskomme muutoksen lisäävän valvontaa ja siten parantavan kuluttajien saataville tulevien tuotteiden turvallisuutta. Valvonnalle on kuitenkin turvattava riittävät resurssit sen toteuttamiseksi.