Lausunnot

Lausunto yritysvastuulain oikeudellisesta selvityksestä

30.9.2020 |

Asia: VN/16185/2020

Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista


Yleiskommentit

Mitkä ovat kannaltanne selvityksen keskeisimmät näkökulmat?

Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan selvitys tarkastelee aihetta ja mahdollisen yritysvastuulainsäädännön keskeisiä kysymyksiä monipuolisesti kansainvälisiin esimerkkeihin ja selvityksiin pohjautuen. Selvitys osoittaa selkeästi, että asia on kansainvälisesti ajankohtainen ja ihmisoikeuksia koskeva yritysvastuulaki voidaan hyvin toteuttaa myös Suomessa. Kuluttajaliitto pitää tärkeänä, että Suomi edistää yritysvastuulainsäädännön toteutumista niin kansallisesti kuin kansainväliselläkin tasolla.

Oliko jotain, mitä olisitte toivoneet käsiteltäväksi enemmän?

Kansainvälisesti valittujen erilaisten sääntelymallien erilaisia vaikutuksia sekä niiden hyviä ja huonoja
puolia ei ole arvioitu selvityksessä. Jatkovalmistelussa on syytä kiinnittää huomiota perusteelliseen
vaikutustenarviointiin.


Ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskeva asianmukainen huolellisuus

Asianmukaisen huolellisuuden prosessi

Asianmukaisen huolellisuuden velvoite koostuu yrityksen ihmisoikeusvaikutusten kartoittamisesta,
ehkäisevistä ja lieventävistä toimenpiteistä sekä toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta sekä tiedottamisesta. Nämä kaikki prosessin osa-alueet tulee huomioida sääntelyssä.

Toiminnan huolellisuuden arviointi

Kuluttajaliitto ei pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että laissa säädettäisiin tarkasti, millaisia
toimenpiteitä tai prosesseja ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen täyttäminen yrityksiltä
edellyttää. Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö vaikuttavat suuresti siihen, mitä voidaan kussakin
tilanteessa pitää asianmukaisena ja riittävänä huolellisuutena. Huolellisuuden asianmukaisuutta
painottavalla, avoimella ja joustavalla säännöksellä on monia hyviä puolia, joihin myös selvityksessä viitataan. Kuluttajaliitto kannattaa asianmukaisen huolellisuuden suhteellisen avointa määrittelyä,
joka mahdollistaa muun muassa laajan soveltamisalan rasittamatta kuitenkaan esimerkiksi pkyrityksiä
liiaksi.

Määritelmät

Suojattavat oikeushyvät tulee määritellä riittävän tarkkarajaisesti.

Soveltamisala

Myös Kuluttajaliitto yhtyy selvityksessä esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan lain soveltamisalan
rajoittamiselle tiettyyn yritysmuotoon on hankala löytää perusteita. Nähdäksemme lain tulee koskea
mahdollisimman laajasti kaikkia suomalaisia ja Suomessa toimivia yrityksiä mm. yritysmuodosta, yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Mikäli se nähdään jatkovalmistelun yhteydessä toteutettavan vaikutustenarvioinnin valossa välttämättömäksi, mikroyritykset ja yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimet) voidaan jättää sääntelyn ulkopuolelle.

Valvonta ja sanktiot

Lainsäädännön tulee sisältää säännökset valvovasta viranomaisesta ja sille annettavista tehokkaista
valvontakeinoista sekä seuraamukset lain rikkomuksista. Lakiin tulisi sisällyttää sekä ennakkovalvontaa että jälkikäteistä valvontaa. Lisäksi myös vahingonkorvausvelvollisuudesta olisi hyvä olla säännökset.

Sääntelytavat

Kuluttajaliitto yhtyy selvityksessä esitettyyn näkemykseen, että selvyyden ja ymmärrettävyyden vuoksi tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa sääntely lienee oma erillislaki.


Vaikutusarviointi

Mitä olisi huomioitava mahdollisen lainsäädännön vaikutusarvioinnissa?

Vaikutustenarviointia on tehtävä huomattavasti laaja-alaisemmin ja perusteellisemmin jatkovalmistelussa. Myös kuluttaja-näkökulma tulee huomioida jatkovalmistelussa ja vaikutustenarvioinnissa.