Lausunnot

Lausunto tartuntatautilain muutoksista

24.9.2020 |

Asia: VN/15739/2020

Tartuntatautilain muutokset

Lausunnonantajan lausunto

Kommentit koskien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muuttamista sekä maksettavia
korvauksia (9 a §, 79 § ja 79 a §)


Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jäljempänä Kuluttajaliitto) pitää erityisen tärkeänä, ettei
lakiesitys vaaranna perustuslaillisia oikeuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tärkeää on myös, ettei
asiakkaiden ja potilaiden oikeuksia koskevasta sääntelystä taikka hoitotakuusta tehdä poikkeuksia,
kun päätetään kunnallisesta järjestämisvastuusta poikkeamisesta. Kuluttajaliitto kiinnittää myös huomiota huoleen, että koronaterveysasemien keskittäminen saattaa lisätä potilaan matkaa perusterveysasemalle. Sekä koronaterveyspalveluiden että perusterveyspalveluiden saatavuudesta tulee huolehtia.

Kommentit koskien toimenpiteitä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi oppilaitoksissa ja
varhaiskasvatuksessa (57 a §)


Ehdotetut muutokset selkeyttävät nykytilaa. Huomionarvoista on kuitenkin, että kunnan tai aluehallintoviranomaisen päättäessä etäopetukseen siirtymisestä on taattava, että kaikilla on tosialliset ja tekniset mahdollisuudet osallistua etäopetukseen.

Kommentit koskien toimenpiteitä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi elinkeinotoiminnassa
ja muussa toiminnassa (58 c §, 58 d §, 58 g § ja liite sekä 58 h § 1 mom.)

Asiakaskontaktien välttämiseen pyrkiminen on perusteltu tavoite epidemiatilanteessa. Tilajärjestelyissä ja mahdollisissa aikataulutuksissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien tarpeisiin etenkin, kun kyseessä on välttämättömien palveluiden (kuten ruokakaupat ja apteekit) käyttäminen. Tämä voisi toteutua 58 h § 1 momentin mukaisissa kirjallisissa suunnitelmissa, joiden sisällöstä ehdotuksen mukaisesti päätettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Kommentit koskien henkilöliikennettä koskevia toimenpiteitä (58 c §, 58 e § ja 58 f § sekä 58 h § 2
mom.)

Esitetyt muutokset henkilöliikenteeseen ovat kannatettavia epidemian estämiseksi. Kuluttajaliitto kuitenkin pitää tärkeänä, että matkustajamäärien rajoittaminen ei saa tarpeettomasti vaarantaa
välttämättömien palveluiden saatavuutta eikä mahdollinen kustannusten nousu saa nousta esteeksi
välttämättömälle liikkumiselle.

Ehdotuksen perustelu, että lyhyellä aikavälillä välttämättömiä pitkiä matkoja voidaan korvata henkilöautolla liikkumiseen ja lyhyitä matkoja pyöräillen tai kävellen ei tarpeeksi huomioi autottomien ja liikuntarajoitteisten liikkumista. Myös näiden ryhmien välttämätön liikkuminen olisi voitava turvata.

Kommentit koskien karanteenia, eritystä ja annettavia ohjeita koskevia säännöksiä (57 §, 60 §, 63
§, 67 §, 68 § ja 69 §)

Kaikessa ohjeiden antamisessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota annettavan tiedon muotoon, selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Annettavan tiedon tulee olla saavutettavassa muodossa.

Kommentit koskien valvontaa, tiedonsaantioikeutta ja virka-apua koskevia säännöksiä (59 a – 59 c
§, 88 a §, 89 § sekä poliisilain muutos)


Ei lausuttavaa.

Kommentit koskien muita pykäliä (3 §, 24 §, 91 § ja 92 §)

Ei lausuttavaa.

Kommentit koskien yleisperusteluja

Ei lausuttavaa.

Muut kommentit

Ehdotus mahdollistaa viimesijaisena keinona, että kunta tai aluehallintovirasto voisivat sulkea
asiakkaiden tai osallistujien käyttöön tarkoitetun elinkeino- tai muun toiminnan tilan määräajaksi
osittain tai kokonaan. Kuluttajat kaipaavat selkeyttä näihin tilanteisiin ja etenkin kenen tahon
kannettavaksi aiheutuu peruuntumisesta johtuvat kustannukset.

Tiivistelmä lausunnostanne lisättäväksi lausuntoyhteenvetoon.

Tartuntalain muuttaminen on perusteltua Covid19-epidemian vuoksi. Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry esittää, että tässä esitetyt muutokset eivät saa kohtuuttomasti vaikeuttaa perusterveyspalveluiden ja muiden välttämättömien palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta silloin, kun se ei ole perusteltua viruksen leviämisen torjumiseksi. Olisi tärkeää, että erityisryhmät kuten vanhukset ja liikuntarajoitteiset huomioitaisiin valmisteluvaiheessa.