Lausunnot

Lausunto Yleisradiolain 7 §:n muuttamisesta

31.8.2020 |

Asia: VN/15021/2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun
lain 7 §:n muuttamisesta.

Lausunnonantajan lausunto:

Sanotaan, että elämme totuudenjälkeistä aikaa ja puhutaan vaihtoehtoisista faktoista. Tällaisessa
maailmassa perinteisen, tosiasioihin perustuvan, journalismin merkitys korostuu. Suomessa
Yleisradio ja kaupalliset tiedotusvälineet ovat sitoutuneet pyrkimään totuudenmukaiseen
tiedonvälitykseen.

Kuluttajaliiton mielestä Yleisradiolla on erityinen merkitys tiedonvälityksen kentässä. Se on
riippumaton mainosrahoituksesta, joten sen toimittajien ei juttuaiheita valitessaan tarvitse edes
alitajuisesti pohtia mainostajien suhtautumista. Koska se ei ole riippuvainen myöskään
tilausmaksuista, sen ei tarvitse pyrkiä miellyttämään tilaajien enemmistöä. Yleisradiolla tarjoaa
uutisia ja muuta luotettavaa tietoa myös sellaisille väestöryhmille, joille kaupallisen sisällön
tuottaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa – esimerkiksi saamenkielisille ja selkokieltä käyttäville
ihmisille. Lisäksi Yleisradion tuottamat sisällöt ovat maksutta kaikkien katsottavissa, kuunneltavissa
ja luettavissa.

Kuluttajaliitto katsoo, että verkossa julkaistu sisältö on nykyään erittäin merkittävä osa uutisointia.
Julkisuudessa on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, miten ehdotettu lainmuutos vaikuttaa Yleisradion
mahdollisuuksiin julkaista verkkosisältöä. Kuluttajaliiton mielestä pyrkimys saattaa sääntely EU:n
valtiontukisääntelyn mukaiseksi on lähtökohtaisesti hyväksyttävä peruste esitetylle rajoitukselle.
Esitysluonnoksen perusteluissa ei ole tarkasteltu vaihtoehtoja ehdotetulle sääntelylle.
Jatkovalmistelussa olisikin perusteltua sisällyttää esitykseen myös tällainen ehdotetun sääntelyn
vaihtoehtoja koskeva tarkastelu. On tärkeää seurata sitä, millaiset ihmisten mahdollisuudet – myös
niiden, joilla ei ole mahdollisuutta maksaa kaupallisesta tarjonnasta – seurata totuuteen pyrkivää
tiedonvälitystä ovat. On myös huolehdittava siitä, että vähemmistö- ja erityisryhmien tiedonsaanti ei
heikkene. Tarvittaessa pitää olla valmius muuttaa lainsäädäntöä nopealla aikataululla. Kuluttajaliitto
ei halua tilannetta, jossa valhe on maksutonta ja totuus maksumuurin takana.