Lausunnot

Lausunto matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

7.8.2020 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Hallituksen esitysluonnos laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti lakia matkapalveluyhdistelmien tarjoajista. Matkustajalle voitaisiin korvata valtion varoista matkanjärjestäjän konkurssissa saatavat, jotka matkanjärjestäjä on velvollinen palauttamaan sekä maksun palautuksen sijaan matkustajan vastaanottama matkakuponki, tapauksissa, joissa matkapaketin peruutus on johtunut koronaviruspandemian aiheuttamasta tilanteesta. Edellytyksenä on, ettei saatavia voitaisi korvata matkanjärjestäjän asettamista vakuuksista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto päättäisi korvausten maksamisesta. Kuluttajaliitto kannattaa esitettyjä väliaikaisia muutoksia matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annettuun lakiin. Koronakriisi on osoittanut, että laki nykyisessä muodossaan asettaa kuluttajat eriarvoiseen asemaan. Esitetyillä muutoksilla parannettaisiin kuluttajien yhdenvertaisuutta.

Kuluttajaliitto on saanut koronakriisin aikana erittäin paljon yhteydenottoja tarjoamamme koronaneuvonnan kautta. Suurin osa yhteydenotoista koski matkustamiseen liittyviä tilanteita, erityisesti maksujen palauttamiseen liittyviä ongelmia ja viivästyksiä. Isossa osassa tapauksia tehtyjä ennakkomaksuja ei oltu palautettu lähellekään lainsäädännön edellyttämässä ajassa. Samoin kuluttajille yritettiin useissa tapauksissa tarjota rahapalautuksen sijaan ensisijaisena vaihtoehtona matkakupongin hyväksymistä. Monelle kuluttajalle oli jäänyt se mielikuva, että kuponki on ainoa mahdollisuus saada hyvitys peruuntuneesta matkasta.

Esitetyt muutokset saattavat parantaa kuluttajien halukkuutta ottaa rahapalautuksen sijaan matkakuponki. Kuluttajaliitto pitää kuitenkin ensisijaisen tärkeänä sitä, että matkakuponki on edelleen kuluttajille vapaaehtoinen ja että kuluttajille tehdään aina selväksi se, että heillä on mahdollisuus ja oikeus vaatia maksujen palauttamista peruutustilanteessa.

Matkanjärjestäjien tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että maksujen palautukset tapahtuvat lainsäädännön edellyttämässä ajassa. Nyt näin ei ole tapahtunut. Esitetty valtion korvausvelvollisuus on sidottu vakuuslainsäädännön mukaisesti matkanjärjestäjän konkurssiin asettamiseen. Tämä tarkoittaa
käytännössä sitä, että moni kuluttaja joutuu odottamaan rahojen palautusta kohtuuttoman pitkään silloin kun rahoja ei vain palauteta, mutta yritystä ei aseteta vielä konkurssiin. Matkavarausten osalta on
kyse kotitalouksien näkökulmasta suuristakin summista. Olisiko valtiontukisääntelyn näkökulmasta ollut
mahdollista toteuttaa korvausten maksaminen jo esim. 3 kk kuluttua peruutuksesta antaen valtiolle takautumisoikeuden matkanjärjestäjää kohtaan? Tällainen menettely parantaisi kuluttajien asemaa, kun
korvauksen saaminen ei olisi kiinni konkurssiin asettamisesta. Kuluttajaliitto pitää kuitenkin esitettyjen muutosten voimaansaattamista parannuksena nykytilaan ja siten kannattaa esityksiä ja niiden nopeaa voimaansaattamista.