Lausunnot

Lausunto kilpailulain muuttamisesta

24.6.2020 |

Asia: HE-luonnos laiksi kilpailulain muuttamisesta (ECN+ direktiivi)

VN/7959/2019

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää ministeriötä lausuntopyynnöstä ja
esittää seuraavat huomiot hallituksen esitysluonnoksesta:

Esityksen tarkoituksena on tehdä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien
parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (ECN+ direktiivi) kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät
muutokset kilpailulakiin.

Direktiivin määräysten johdosta ehdotetaan muutettavaksi useita kilpailulain voimassa olevia
säännöksiä. Kilpailulakiin esitetään myös lisättäväksi useita uusia säännöksiä. Muutokset kohdistuvat
muun muassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuulemisia, tietopyyntöjä ja tarkastusvaltuuksia,
kilpailunrajoituksen toteamista ja lopetettavaksi määräämistä, kilpailunrajoituksen perusteella
määrättäviä korjaustoimenpiteitä, kilpailulain nojalla määrättäviä seuraamusmaksuja ja asetettavia
uhkasakkoja sekä seuraamusmaksuista vapauttamista ja seuraamusmaksun alentamista koskeviin
säännöksiin.

Kuluttajaliitto kannattaa esitettyjä säännöksiä ja yhtyy luonnoksessa esitettyyn näkemykseen, että
direktiivin täytäntöönpano tulee todennäköisesti lisäämään sääntöjen ennaltaehkäisevää vaikutusta.
Tämän lisäksi kilpailunrajoitusten valvonta tulee tehostumaan. Toimiva kilpailu ja yritysten välisten
tasapuolisten kilpailuedellytysten turvaaminen hyödyttää myös kuluttajia. Hyvin toimiva kilpailu tarjoaa kuluttajille vaihtoehtoja, pitää hintatasoa paremmin kurissa ja auttaa myös laadukkaiden
hyödykkeiden ja uusien innovaatioiden syntyä. Kuluttajien hyvinvointi ja etu ovat keskeisessä
asemassa kilpailulainsäädännön tavoitteita tarkasteltaessa. Toimintaympäristön muutokset ovat
monilla aloilla tällä hetkellä suuria ja erityisesti digitalisaatio muuttaa toimintaa ja toimintatapoja
voimakkaasti ja voi johtaa toimivan kilpailun näkökulmasta haasteellisiin tilanteisiin.
Kilpailupolitiikan ja -lainsäädännön täytyy mukautua uuteen tilanteeseen ja viranomaisilla tulee olla
tehokkaat ja toimivat keinot puuttua kuluttajien etuja vaarantaviin kilpailunrajoituksiin myös
nopeasti. Säännösten ja soveltamisen yhtenäistäminen unionin alueella on kannatettava tavoite,
kuten myös viranomaisten yhteistyön lisääminen.

Uudet säännökset ja niiden tehokas täytäntöönpano edistävät kuluttajien edun toteutumista.
Direktiivin täytäntöönpano lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia. Se myös laajentaa
viraston ja tuomioistuinten seuraamusmaksun esittämis- ja määräämisvaltuuksia sekä uhkasakkojen
asettamis- ja tuomitsemisvaltuuksia. Myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta esittää
rakenteellisten korjaustoimenpiteiden määräämistä olisi uusi kansallisessa lainsäädännössä.

Kuluttajaliitto kannattaa esityksiä ja pitää tärkeänä Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksien
laajentamisen lisäksi viraston riittävien resurssien turvaamista, jotta uudet valtuudet pystytään
täysimääräisesti hyödyntämään ja kilpailunrajoitusten valvonnan tehostumisesta saatavat hyödyt
toteutettua.