Lausunnot

Lausunto HE 532020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta TaV

28.4.2020 |

Asia: HE 53/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta
muuttamisesta

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä ja toimittaa näin kirjallisesti seuraavat kannanotot asiaan:

Kuluttajaliitto pitää hallituksen esityksen tavoitteita ja tarkoitusta erittäin kannatettavana.

Kuluttajaliiton tuoreen selvityksen (N= 1109) mukaan kuluttajista jopa viidesosa on jo ottanut, harkitsee tai pitää mahdollisena lisävelan ottamista koronatilanteen vuoksi. Erityisen hankalaa on pienituloisilla kotitalouksilla, joista 6 % kertoo, että on jo nyt joutunut ottamaan lisää velkaa koronatilanteen aiheuttamien muutoksien vuoksi. Selvitys toteutettiin huhtikuun alkupuolella. Koronatilanteen taloudelliset vaikutukset olivat huomattavissa jo tuolloin ja on oletettavaa, että paineet lainanottamiseen vain kasvavat kriisin jatkuessa.

Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että lainsäädännöllä turvataan kuluttajille mahdollisuus saada luottoa kohtuullisella korolla. Ehdotuksen mukaan tilapäinen korkokatto koskisi muita kuluttajansuojalain 7 luvun mukaisia luottoja paitsi hyödykesidonnaisia luottoja. Sääntelyn piiriin kuuluisivat siis vain puhtaat rahaluotot hyödykesidonnaisten luottojen jäädessä sääntelyn ulkopuolelle. Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan rajaus on hyväksyttävä. Suurimmat ongelmat liittyvät juurikin puhtaisiin rahaluottoihin ja erityisesti ns. korkeakorkoisiin pikavippeihin. Luottokorttien käyttöön puolestaan liittyy kuluttajien kannalta paljon myös positiivisia elementtejä ja niillä kuluttajien on turvallista huolehtia yllättävistä tai suuremmista
menoista, joten niiden rajaaminen ehdotetun tiukennetun korkokattosääntelyn ulkopuolelle on ymmärrettävää.

Erityisen tärkeänä Kuluttajaliitto pitää sääntelyn ulottamista taannehtivasti myös jo ennen lain voimaantuloa tehtyihin luottoihin. Nykyisin voimassa olevan korkokattosääntelyn (20 %) ulkopuolelle jäi suuri osa korkeakorkoisista luotoista, kun sääntelyä ei ulotettu taannehtivasti ennen 1.9.2019 tehtyihin luottosopimuksiin. Väliaikaisen lakimuutoksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja kuluttajien suojaamiseksi sääntelyn tulee koskea myös jo tehtyjä luottosopimuksia. Näiden luottojen osalta hallitus ehdottaa kahden kuukauden siirtymäaikaa korkokaton soveltamiselle. Kuluttajaliitto pitää ehdotettua siirtymäaikaa pitkänä huomioiden sen, että kyseessä on lainsäädännön väliaikainen muuttaminen, jonka ehdotetaan päättyvän jo 31.12.2020. Siirtymäajan lyhentämistä yhteen kuukauteen tulisi harkita asian eduskuntakäsittelyn yhteydessä.

Kuluttajaliitto kannattaa myös ehdotusta siltä osin kun siinä ehdotetaan kiellettäväksi muiden luottoon liittyvien maksujen korottaminen lain voimassaoloaikana. Kulukatosta säätäminen on tärkeää, jotta korkokattoa ei yritetä kiertää korottamalla muita luottoon liittyviä maksuja. Kaiken kaikkiaan kuluttajien näkökulmasta on syytä painottaa tarvetta kaikkien kokonaiskulujen selvään ilmaisemiseen, jotta kuluttaja pystyy tekemään päätöksiä riittävien ja oikeiden tietojen pohjalta.

Esityksessä ehdotetaan myös kuluttajaluottojen ja luotonvälittäjien tarjoamien palvelujen
suoramarkkinoinnin tilapäistä kieltämistä. Tältä osin tarkoituksena on estää se, että markkinointia kohdistettaisiin päällekäyvin keinoin suoraan äkillisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleviin kuluttajiin. Koronaepidemian aiheuttamaa äkillistä rahanpuutetta ei ole hyväksyttävää käyttää myynninedistämiseen. Pikavippien suoramarkkinoinnilla tavoitellaan erityisesti niitä henkilöitä, joiden tiedetään jo aiemmin ottaneen samankaltaista lainaa. Ihmisiä houkutellaan mielikuvilla ja ajatuksella nopeasta taloustilanteen kohenemisesta. Nykyhetken painottaminen ja jo olemassa olevan asiakassuhteen hyödyntäminen ovat keinoja, joilla pikavippejä markkinoidaan jatkuvasti. Pahimmillaan velkaa velalla lyhennettäessä voidaan ajautua velkakierteeseen luoton määrän kasvaessa hallitsemattomaksi.

Käyttäytymistaloustieteellisten tutkimusten mukaan kuluttajat tekevät taloudellisessa ahdingossa merkittävästi huonompia päätöksiä kuin normaaliolosuhteissa ja on enemmän kuin oletettavaa, että käsillä oleva poikkeustilanne voi johtaa monien kannalta harkitsemattomaan luotonottoon ellei toimintaa rajoiteta. Tämän vuoksi Kuluttajaliitto pitää tärkeänä ehdotettua suoramarkkinoinnin täyskieltoa. Liitto on jo pitkään ajanut pikavippien markkinoinnin kieltoa tai vähintään voimakasta rajoittamista ja katsoo, että tämän väliaikaisen suoramarkkinoinnin täyskiellon lisäksi kuluttajaluottojen markkinoinnin rajoittamisesta tulee säätää laajemmin ja tarkemmin mahdollisimman pikaisesti.

Samalla kun säädetään alemmasta korkokatosta kuluttajaluotoille on huolehdittava siitä, että kotitalouksille on tarjolla kestäviä keinoja koronakriisin aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien varalle. Yksi keinoista on sosiaalisen luototuksen toimintamallin laajentaminen kaikkiin Suomen kuntiin. Tällä hetkellä kotitaloudet ovat eriarvoisessa asemassa asuinkunnasta riippuen. Tätä ja muita kestäviä keinoja taloudellisten vaikeuksien ja uhkaavan ylivelkaantumisen aiheuttamien ongelmien ehkäisemiseksi tulisi nyt kaikin keinoin edistää.