Lausunnot

Lausunto HE 222020 Hallituksen esitys eduskunnalle EUn oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

14.4.2020 |

Asia: HE 22/2020 Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä ja toimittaa näin kirjallisesti seuraavat kannanotot asiaan:

Kuluttajaliitto pitää asetuksen ja nyt ehdotettavan lainsäädännön tavoitteita ja tarkoitusta
kannatettavana. Avoimuuden ja oikeusvarmuuden lisääminen sekä markkinoiden ennakoitavuus ja toimivuus hyödyttävät epäsuorasti myös kuluttajia.

Kuluttajat hyödyntävät yhä enemmän verkkoalustoja ostaessaan hyödykkeitä. Verkkokaupan kasvu on väistämätöntä. Alustatoimintaan liittyy paljon positiivisia elementtejä ja alustalouden kasvu ja mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen on tärkeää. Samalla ilmiöön liittyy myös huolestuttavia piirteitä, kuten markkinoiden keskittymistä isoille toimijoille. Toimivan kilpailun varmistamiseksi on tärkeää säännellä välityspalveluiden tarjoajien sopimusehtoja ja huolehtia siitä, että myös pienillä toimijoilla on mahdollisuudet kilpailla markkinoilla joko itsenäisesti tai tarjoten tuotteitaan ja palveluitaan alustojen kautta.

Kuluttajilla on usein väärä uskomus siitä, kuka itse asiassa toimii sopimuskumppanina (myyjänä) heidän käyttäessään alustoja ostosten tekemiseen. Verkkoalustat myös toimivat aktiivisina toimijoina ja siten roolit hämärtyvät. Samalla alustojen kautta EU:n kuluttajamarkkinoille päätyy jatkuvasti tuotteita, jotka eivät täytä unionin tuoteturvallisuudelle ja kuluttajansuojalle asetettuja vaatimuksia. Alustatoimijat väistävät vastuuta vedoten rooliinsa vain välityspalveluiden tarjoajana. Kuluttajan on usein käytännössä mahdotonta saada oikeussuojaa myyjän ollessa jokin pieni, vaikeasti tavoitettavissa oleva toimija EU:n sisämarkkinoiden ulkopuolelta. Alustatoimijoiden rooli ja mahdollisuudet vaatia yritysasiakkailtaan (sopimuskumppaneiltaan) EU:n sääntelyn noudattamista on merkittävä.

Kuluttajaliitto pitää tärkeänä, että nyt säänneltävän alustojen ja yritystoimijoiden välisten sopimusehtojen lisäksi jatkossa pyritään kaikin keinoin varmistamaan toimijoiden vastuiden ja velvollisuuksien selkeys ja se, ettei markkinoille pääse kuluttajien kannalta vaarallisia tuotteita sekä vaarallisten tuotteiden poistaminen verkkokauppapaikkojen tarjonnasta. Kuluttajaliitto pitää hyvänä nyt esitettyjä lainsäädäntöratkaisuja ja asioiden käsittelemistä kiellon osalta markkinaoikeudessa ja vahingonkorvausasioiden osalta yleisessä tuomioistuimessa. Samoin liitto kannattaa edunvalvontajärjestöille annettavaa kanneoikeutta.