Euroopan komissio julkaisi tiedonannon koskien Green Dealia

Tiedote 13.12.2019

Tulevaan ilmastolakiin on sisällytetty EU:n tavoite olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, mutta samalla myös mahdollisuus näyttää Euroopan olevan suunnannäyttäjä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, European Green Deal toimii viitoittajana tämän tavoitteen toteutumisessa. Alle on kerätty tärkeimpiä kuluttajapoliittisia näkökohtia.

Green Deal sisältää kiertotalouden strategian. Kiertotalouteen sisältyy kestävien tuotteiden politiikka, ja tässä otetaan huomioon tekstiilien, rakentamisen, elektroniikan ja muovin resurssitehokas käyttö. Materiaaleja pyritään ensisijaisesti vähentämään ja uudelleenkäyttämään ennen niiden kierrättämistä. Kiertotalous sisältää mittareita, joiden avulla yritykset voivat tarjota kuluttajille mahdollisuuden valita uudelleenkäytettäviä, kestäviä ja korjattavissa olevia tuotteita. Tämä helpottaa kuluttajia tekemään tietoisia valintoja ja olemaan aktiivisessa roolissa ekologisessa siirtymävaiheessa.

Uskottava, vertailukelpoinen ja todennettavissa oleva informaatio on tärkeässä roolissa, jotta kuluttajat pystyvät tekemään kestäviä valintoja ja välttävät viherpesun. Komissio tulee asettamaan säännöksiä tarkoituksenaan estää yrityksiä tekemästä virheellisiä vihreitä väitteitä = false green claims.

Kuluttajia pyritään auttamaan terveellisen ja kestävää ruoan valitsemisessa ja kuluttamisessa sekä ruokajätteen vähentämisessä. Komissio pyrkii parantamaan digitaalisia valmiuksia ja kehittämään uusia tapoja, jotka auttavat ruuan alkuperän, ravintoarvon, ympäristön jalanjäljen selvittämisessä.

EU tarvitsee parempia keinoja saasteiden valvontaan, raportointiin ja torjumiseen. Näitä keinoja tarvitaan, jotta kuluttajien käyttöön saadaan lisää kemikaalivapaita tuotteita.

Liikenne paikasta toiseen aiheuttaa neljäsosan EU:n kasvihuonepäästöistä. Liikenne on jatkuvassa kasvussa, mutta mikäli tarkoituksena on saavuttaa ilmastoneutraalius, täytyy liikennettä vähentää. Tie-, raide, lento- ja vesiliikennettä on vähennettävä, jotta vähennystavoite saavutetaan. Kestävän liikenteen saavuttamiseksi kuluttajat asetetaan etusijalle, ja heille tarjotaan edullisempia, terveellisempiä, puhtaampia ja saavutettavissa olevia liikkumismuotoja nykyisten tilalle. Vuonna 2020 komissio tulee esittelemään strategian kestävälle liikkumiselle, jolla puututaan kaikkiin päästölähteisiin. Tällä tulee olemaan vaikutusta ihmisten liikkumiseen niin yksittäisen maan sisällä kuin koko Euroopan alueella.

Tavoitteena on lisätä multimodaalista liikennettä. Tämä tarkoittaa, että samalla matkalla käytetään useita liikennemuotoja kuten rautatieliikennettä ja linja-autoa. Multimodaalinen liikenne lisäisi liikennesysteemin tehokkuutta. EU:n liikennesysteemi ja infrastruktuuri on tarkoitus rakentaa tukemaan kestävää liikkumista. Etenkin kaupungeissa liikenteen päästöjä tulisi vähentää rajusti. Toimenpiteitä tulisi kohdistaa päästöihin, kaupunkialueen ruuhkiin ja parannettuun julkiseen liikenteeseen. Näillä toimenpiteillä on vaikutusta jokaisen ihmisen kulkemiseen paikasta toiseen.

Green Dealin täytäntöönpano vaatii yleisön ja sidosryhmien osallistumista ja sitoutumista. Maaliskuussa 2020 julkaistaan ilmastosopimus, joka perustuu kolmeen tapaan saada yleisö osalliseksi. Ensinnäkin, jotta ihmiset ymmärtäisivät mitä tulee tehdä, on olennaista saada heidät ymmärtämään yksityiskohdat ja miten ilmastonmuutoksen torjuminen onnistuu. Tarkoituksena on järjestää tapahtumia jäsenvaltioissa. Toiseksi ihmisille suunnitellaan erilaisia kanavia, joissa he saavat jakaa ideoitaan, ja joissa heitä rohkaistaan sitoutumaan erilaisiin ilmastotoimintatavoitteisiin. Kolmanneksi komissio tulee työskentelemään ruohonjuuritasolla erilaisten moduulien parissa, jotka voisivat auttaa eri näkökulmien vaihtamisessa. Kaikissa suurissa muutoksissa on oleellista huolehtia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta ja kuluttajien äänen kuulemisesta.

Kuluttajaliitto tulee seuraamaan tiiviisti tärkeimpien Green Dealin kokonaisuuksien etenemistä ja konkretisoitumista.